دوره و شماره: دوره 13، شماره 2، مهر 1402 
ارزیابی روند تغییرات پهنه آبی تالاب صالحیه در اثر احداث زهکش

صفحه 107-123

مریم باقرپور؛ فرناز طباطبایی؛ سلمان زارع؛ علی اکبر نظری‌سامانی؛ قاسم قوهستانی


تأثیر تنش خشکی بر نیاز آبی و ضریب گیاهی نهال‌های‌ کاج تهران (.Pinus eldarica Medw) در سنین مختلف

صفحه 177-192

محمد عسگری؛ وحید اعتماد؛ محسن جوانمیری‌پور؛ خالد احمدآلی؛ احسان عبدی