اهداف و چشم انداز

دانشگاه یزد مفتخر است دوفصلنامه "خشک‌بوم"  را به جامعه علمی کشور تقدیم نماید. رسالت اصلی این دوفصلنامه، درج و اشاعه نتیجه پژوهش‌هایی است که محققین ایرانی، در رمینه منابع طبیعی، شامل: جنگل، مرتع، خاک، آب، هوا و جانوران وحشی مناطق نیمه‌خشک، خشک و فراخشک کشور به عمل آورده و می‌آورند. اگر بیاد بیاوریم که به استثنای باریکه‌ای از شمال ایران، که وسعت آن احتمالاً به ده درصد گسترة کشور بالغ می‌گردد، دیگر بخش‌های این سرزمین پهناور را عرصه‌هایی با اقیلم نیمه‌خشک، خشک و فراخشک فراگرفته است، به وسعت دامنه عمل پژوهش‌هایی که می‌تواند شامل چنین منطقه‌ای شود پی‌برده می‌شود. علاوه براین، از زوایای دیگر نیز دامنة چنین پژوهش‌هایی می‌تواند بسیار گسترده باشد: نه تنها از جهت تعدد منابع، که به سبب محدودیت فوق‌العاده تحقیقاتی که در این زمینه صورت گرفته است. از این‌رو همة متخصصانی که به این گونه پژوهش‌ها می‌پردازند، می‌توانند این دوفصلنامه را جایگاه شایسته‌ای برای ثبت و ضبط مقالات منتج از تحقیقات خود در زمینه‌های پیش گفته بدانند. از آنجا که در دیگر نقاط نیمه‌خشک، خشک و فراخشک جهان نیز، تحقیقاتی در همین زمینه‌ها به عمل آمده و می‌آید که بی‌شک بسیاری از آن‌ها می‌توانند در ایران کاربرد داشته باشند، کوشش خواهد شد بخشی از صفحات این فصلنامه به درج این گونه مقالات و آثار اختصاص داده شود که برای دستگاه‌های اجرایی ذیربط کشور یقیناً سودمند خواهد بود. در پایان، از آنجا که هدف نهایی نشر این دوفصلنامه آگاه‌سازی دستگاه‌های اجرایی ذیربط کشور به چگونگی انجام صحیح امور عملیاتی در زمینه‌های پیش گفته است، امیدواریم این نشریه بتواند از این زاویه نیز برای دستگاه‌های مزبور مفید واقع شود و از این‌رو از هر گونه پیشنهادی که در این خصوص مطرح گردد، استقبال می‌نماییم.

مجله پذیرای مقالات (پژوهشی، کوتاه، مطالعه موردی، فنی) باکیفیت و مرتبط از نویسندگان در موضوع های زیر است:

- مجموعه حیات گیاهی و جانوری

- مسائل اقتصادی-اجتماعی

- مشکلات خاک

- خشکسالی

- طوفان گرد و غبار

- آب زیرزمینی

- سنجش از دور

- فرسایش بادی

- تغییر اقلیم

- کاربری اراضی