نمایه نشریه خشک بوم در Google Scholar

به استحضار مخاطبین نشریه خشک بوم می رساند تمامی مقالات نشریه در Google Scholar ثبت شده و از طریق کلیک روی آیکن مرتبط در صفحه اصلی نشریه، تعداد استناد به هر یک از مقالات و شاخص h-index قابل مشاهده است.