انتخاب سردبیر مجله خشک بوم به عنوان استاد نمونه منابع طبیعی کشور

به گزارش روابط عمومی دانشگاه یزد، ستار بابایی کفاکی رییس شورای‌عالی جنگل، مرتع و آبخیزداری کشور درمراسم معرفی افراد برتر در عرصه‌های آموزش، تحقیق و پژوهش سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور که اخیرا با همکاری اتحادیه انجمن‌های علمی منابع طبیعی و محیط زیست کشور برگزار شد، از دکتر محمدرضا اختصاصی به عنوان استاد نمونه در زمینه آموزش، پژوهش و تربیت نیروی انسانی متخصص در عرصه‌های مختلف منابع طبیعی کشور تجلیل کرد.