رایگان بودن ارسال و داوری مقاله

به استحضار پژوهشگران گرامی میرساند ارسال و داوری مقاله در مجله خشک بوم رایگان بوده و در صورت پذیرش نهایی مقاله نویسندگان ملزم به پرداخت هزینه انتشار هستند.