راهنمای نویسندگان

راهنمای نگارش مقاله برای نشریه علمی خشک بوم

 

رعایت شیوه نامه زیر در نگارش مقاله‌های ارسالی ضروری است.

 ● نوع مقاله: مقاله‌های پژوهشی در یکی از زمینه‌های منابع طبیعی، محیط زیست، کشاورزی و مسائل اقتصادی- اجتماعی اکوسیستم‌های مناطق خشک و بیابانی که به زبان فارسی نوشته شده و برای نخستین بار منتشر می‌شوند، جهت انتشار در مجله مورد بررسی قرار خواهند گرفت. لازم به ذکر است تمامی مراحل ارسال، داوری، پذیرش و انتشار مقاله از طریق وبگاه نشریه انجام می شود و لازم است ابتدا نویسنده مسئول مقاله، از طریق قسمت "ارسال مقاله"، در سامانه ثبت نام نماید.

 

فایل مشخصات نویسنده یا نویسندگان: شامل نام، نام خانوادگی، مرتبه علمی، نشانی کامل محل کار، ایمیل (ترجیحاً دانشگاهی یا سازمانی) و شماره تلفن (همراه یا ثابت) نویسنده (گان) است که باید به دو زبان فارسی و انگلیسی تهیه شود. در این فایل، ترتیب اسامی تمامی نویسندگان مطابق با ترتیب ثبت شده در سامانه شماره گذاری شده و همچنین نویسنده مسئول مشخص شود.

فایل اصل مقاله:

● مشخصات بخش‌های مختلف مقاله:

عنوان مقاله: عنوان باید کوتاه و جامع بوده و از 15 واژه تجاوز نکند. عنوان در ابتدای صفحۀ اول متن اصلی مقاله قرار گرفته و بلافاصله پس از آن بخش چکیده مقاله آغاز شود. همچنین از درج مشخصات نویسندگان در این قسمت اجتناب شود.

چکیده: چکیده باید مجموعۀ فشرده و گویایی از مقاله با تأکید بر تشریح مسئله، روش کار و نتایج مهم و ارزیابی آنها بوده و از 300 واژه بیشتر نباشد. از به کار بردن نام‌های خلاصه شده و ارائه منبع، فرمول، جدول، شکل و ارجاع به پاورقی در چکیده خودداری شود.

واژگان کلیدی: حداکثر 6 کلمه به ترتیب اولویت و با (،) از هم جدا و معادل خارجی آن­ها نیز در زیر بخش چکیده انگلیسی مقاله و به همان ترتیب درج شود. واژه های کلیدی نباید در عنوان آمده باشد.

مقدمه: شامل طرح مسئله، شرح موضوع، اهمیت، فرضیه‌ها، مرور پژوهش‌‌های انجام شده و هدف پژوهش است.

مواد و روش‌ها: شامل معرفی منطقه مورد مطالعه، مواد و وسایل به کار رفته، شرح کامل روش‌ها و چگونگی اجرای پژوهش، طرح آماری و روش‌های ارزیابی است.

نتایج: همة نتایج کیفی و کمی به دست آمده و توضیحات لازم در این قسمت ارائه می‌گردد. نتایج حاصل با تحقیقات قبلی مقایسه شده، در صورت نیاز می‌توان موضوعات را طبقه‌بندی و برای ارئه نتایج از جدول، منحنی، نمودار و یا تصاویر استفاده نمود.

بحث و نتیجه‌گیری: در برگیرندة جمع‌بندی خلاصه نتایج با توجه به هدف بررسی بوده و دست­اورد‌ها با توجه به یافته‌های سایر پژوهش‌ها، تجزیه و تحلیل شده و دربارۀ آنها بحث و نتیجه‌گیری به عمل می‌آید. نگارنده (گان) در این قسمت می‌تواند توصیه‌ها و پیشنهاد‌های لازم جهت انجام بررسی‌های بعدی را نیز ارائه کند.

سپاسگزاری: در این قسمت از تأمین کنندگان بودجه و امکانات و اشخاص دیگر که در انجام تحقیق کمک کرده‌اند، سپاسگزاری می‌شود (اختیاری).

منابع:

الف- منابع داخل متن:

ارجاع به منابع در متن، به صورت شماره رفرنس­ها است و بایستی رفرنس­های به ترتیب حروف الفبای انگلیسی تنظیم و سپس شماره گذاری در داخل متن انجام شود (از ارجاع به صورت "نام خانوادگی و سال" در داخل متن خودداری شود).

-  دقت شود تمامی منابع ارجاع شده در متن باید در منابع ذکر شده باشند، و برعکس؛ تمامی منابع درج شده در فهرست منابع باید در متن ارجاع داشته باشند، در غیر این صورت از فهرست منابع حذف می‌شوند.

ب- منابع انتهای متن:

تمامی منابع باید با توجه به حرف ابتدای نام خانوادگی نویسنده اول (یا سازمان مربوطه در صورتی که فاقد نگارنده باشد) به ترتیب حروف الفبای انگلیسی (A, B, …, Z) تنظیم شوند، از این رو لازم است تمامی منابع فارسی به انگلیسی برگردان شود. توصیه می شود در صورت دسترسی به عنوان انگلیسی مقالات در وبگاه مجلات فارسی، از عناوین ثبت شده بدون تغییر استفاده شود.

لازم است تمام منابع بر اساس فرمت APA تنظیم شود. 

از آوردن واژگان به صورت مخفف (مانند J به جای Journal، Sci به جای Science، Uni به جای University و ...)  پرهیز شود. 

در انتهای برگردان منابع فارسی به انگلیسی، باید عبارت (in Farsi) اضافه گردد. به کوچک بودن حرف i در ابتدا توجه شود.

چنانچه از یک نگارنده چند منبع مورد استفاده قرار گیرد، ترتیب ارائه آن­ها بر حسب سال انتشار از قدیم به جدید است.

در صورتی که مقالات منفرد و مشترک از یک نگارنده ارائه شود، ابتدا مقالات منفرد و سپس بقیه آن­ها به ترتیب حروف الفبای نام نگارندگان بعدی مرتب می‌‌شود.

از به کارگیری عبارت et al. به جای نام نویسندگان مقاله خودداری شود و تمامی نویسندگان به ترتیب موجود در منبع مورد نظر همراه با نام کامل خانوادگی و حرف اول نام با ویرگول و آخرین نام با & آورده شود.

روش ارجاع منابع مختلف:

-      کتاب تألیفی: نام خانوادگی نویسنده، حرف اول نام نویسنده. (سال نشر). نام کتاب. محل انتشار: ناشر.

 

[1]. Author, A. A., & Author, B. B. (Year).Title of book. Location: Publisher.

-      کتاب ترجمه شده: نام خانوادگی مؤلف، حرف اول نام مؤلف.(سال ترجمه). نام کتاب. نام خانوادگی و حرف اول نام مترجم، محل انتشار: ناشر.

-      مقاله:نام خانوادگی نویسنده، حرف اول نام نویسنده.(سال نشر).عنوان مقاله.نام نشریه، شماره جلد (شماره پیاپی)، صفحات مقاله.

[1]. Author, A. A., Author, B. B., & Author. C. C. (2013). Title of article.Title of Journal, volume, page-numbers.

-      پایان نامه:نام خانوادگی نویسنده، حرف اول نام نویسنده.(سال دفاع).  عنوان پایان نامه. مقطع، نام دانشکده، نام دانشگاه.

چگونگی برگردان منابع فارسی به انگلیسی و رعایت نقطه، ویرگول و فاصله بین کاراکترها در مثال زیر نشان داده شده است:

مثال مقاله:

حامدی, احسان, چزگی, جواد, و نور, حمزه. (1401). بررسی تأثیر سناریوهای آبخیزداری بر دبی و رسوب با استفاده از مدل SWAT در مناطق خشک و نیمه‌خشک. خشکبوم12(2), 1-11.

Hamedi, E., Chezgi, J., & Noor, H. (2022). The effect of watershed management scenarios on discharge and sedimentation with SWAT model in arid and semi-arid regions. Journal of Arid Biome12(2), 1-11. doi: 10.29252/aridbiom.2023.20269.1937 [in Farsi]

  • به محل قرارگیری نقطه، ویرگول، پرانتز، کروشه، سال انتشار، شماره صفحات، ایتالیک‌بودن برخی نام مجله و بزرگ یا کوچک‌بودن حروف، توجه شود.
  • لازم است در صورت وجود کد DOI برای منابع مورد استفاده، این کد در انتهای هر منبع اضافه شود.
  • لازم است از «عنوان اصلی» و «سال میلادی» ثبت شده برای هر منبع استفاده شود. برای دسترسی به عنوان انگلیسی و سال میلادی ثبت شده برای هر مقاله می‌توانید به فایل اصلی مقاله یا وبگاه مجله‌ای که در آن منتشر شده مراجعه کنید. پیشنهاد می‌شود بخش زبان دوم وبگاه مجلات که غالباً به انگلیسی است را جستجو نمایید.

مثال پایان نامه:

صادقی، مهدی (1399). بررسی تحول ‌‌‌‌‌قصیده‌سرایی در عصر سعدی ]پایان‌نامه دکتری، دانشگاه یزد[. کتابخانه مرکزی دانشگاه یزد.

Sadeghi, M. (2017).  A Study of the Development of Ode in Sa’di’s Era [Doctoral dissertation, Yazd University]. Central library of Yazd University. https://library.yazd.ac.ir/Inventory/114/16326.htm [in Farsi]

  •    به ایتالیک بودن عنوان پایان نامه، مقطع و نام دانشگاه داخل کروشه، و محل دسترسی به پایان نامه و  درج پیوند صفحه چکیده (در صورت وجود)، توجه شود.

منابع اینترنت: نام سایت، عنوان مطلب. تاریخ، آدرس کامل محل دسترسی به اطلاعات.

 

[1]. Author, A. A. (2013). Title of webpage: Subtitle if needed, Retrieved Month day, year, from source.

[1]. NCAA Committee on Sportsmanship and Ethical Conduct. (2012). Operations plan: Strategic planning and budgeting for the 2012and 2013Academic Years. Retrieved February 9, 2012, fromhttp://www1.ncaa.org/membership/governance/assoc-wide/ sportsmanship_ethics/index.html

 

صفحه چکیده به انگلیسی: چکیده مقاله به زبان انگلیسی به همراه برگردان کامل عنوان مقاله و کلمات کلیدی در صفحۀ آخر فایل اصل مقاله درج شود. 

 

● شیوۀ نگارش: مقاله روی صفحه A4 (تمامی در وضعیت Portrait) با حاشیه‌های بالا و پایین 20 میلیمتر و راست و چپ 20 میلیمتر به صورت تک ستونی تایپ شود. فاصله بین خطوط به صورت یک فاصله‌ای(Single space) انتخاب شود و حجم مقاله نباید از 15 صفحه (با در نظر گرفتن محل جداول، اشکال، نتایج، فهرست منابع) تجاوز نماید . از به کار بردن کلمات انگلیسی که معادل آنها در فارسی موجود است، در داخل متن اجتناب کرده و در صورت لزوم واژه انگلیسی در پاورقی با ذکر شماره تایپ شود. سطر اول هر پاراگراف به میزان 0/5 سانتی­متر فرورفتگی داشته باشد.

نوع و اندازه قلم در تمامی بخش های فارسی مقاله، B Nazanin 13 و در تمامی بخش های انگلیسی Times New Roman 12 رعایت شود.  

 

● جدول: اطلاعات ارائه شده در جدول­ها  نباید به صورت منحنی و یا به شکل دیگری در مقاله تکرار شوند. شماره و عنوان جدول در بالای جدول ذکر گردد. هر ستون جدول باید دارای عنوان و واحد مربوط به خود باشد. چنان­چه تمام ارقام جدول دارای واحد یکسان باشد، می‌توان واحد را در عنوان جدول ذکر نمود. از به کاربردن عبارت "سانتی متر" به جای "cm" و موارد مشابه خودداری شود. توضیحات عنوان و متن جدو به صورت زیرنویس، در پایین ترین ردیف جدول ارائه گردد. نتایج بررسی‌های آماری باید به یکی از روش‌های علمی در جدول منعکس شود. جدول تنها در محیط Word طراحی و از ایجاد ارتباط (Link) نمودارها با دیگر فایل­ها خودداری شود.

جدول 1- نمونه فرمت جدول مورد نظر نشریه علمی خشک بوم

 

 

● شکل­: شکل‌های هر مقاله شامل منحنی، نمودار، عکس و نقشه بوده و همه به طور یکسان به عنوان شکل شماره‌گذاری شوند. شکل‎ها باید به صورت رنگی و با کیفیت مطلوب بوده و عنوان آن­ها در پایین بیاید. عکس‌‌ها باید واضح، مطالب آن­ها خوانا و دارای مقیاس باشند.

در تهیه نقشه‌ها به جای رنگ از علامت (نماد) استفاده شود و دارای مختصات و راهنما باشند. ذکر مأخذ عکس‌‌ها یا شکل‌هایی که از منابع دیگر اقتباس شده‌اند الزامی است. در صورت امکان جدول‌ها، نمودار‌ها و شکل‌ها، در یک ستون صفحه قرار گرفته و محتوا و عناوین، فارسی نام‌گذاری شود. شکل‌ها (طبق نمونه) و جدول­ ها بدون کادر تنظیم شود.

- از درج نقشه کشور ایران بدون پهنه های آبی آن شامل دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان خودداری شود.  


شکل 1- نمونه فرمت نقشه مورد نظر نشریه علمی خشک بوم

 

 ●برای ارجاع داخل متن به جدول و شکل، لازم نیست شماره جدول یا شکل داخل پرانتز قرار گیرد. 

●معادلات باید به ترتیب از ابتدا تا انتها شماره‌گذاری شوند. شماره معادلات باید در انتهای سمت راست هر ستون و در امتداد خط حاوی معادلات در داخل پرانتز قید شود.

 مثال:

(1)            که در آن:  d: نام عامل (واحد)

                             

● واحد‌های استفاده شده در متن مقاله باید در سیستم متریک (SI) باشد.

● همه اعداد مربوط به درصدها، تا یک رقم اعشار گرد شود. 

● مقالات بایستی با نرم افزار Word ارسال و از انجام هرگونه تنظیمات اضافی در فایل­ خودداری شود.

● رعایت نیم فاصله در کلمات ترکیبی و جمع مانند بیابان­ زایی، بیابان­ ها، اندازه­ گیری، شده ­اند، می­ شود، می ­توان و ... ضروری است.

● نقطه و ویرگول بدون هیچ فاصله­ای در انتهای کلمات قرار گرفته، اما بین آن­ها و کلمه بعدی یک فاصله نیاز است.

● شماره پاورقی‌­ها در هر صفحه باید به صورت مجزا از صفحات دیگر درج شود.

● عدم رعایت شیوه نامه فوق موجب تأخیر در پذیرش و رفت و برگشت­‌های مکرر و زمان­بر مقاله خواهد شد.

● مقاله ارسالی به دفتر نشریه پس از طی مراحل داوری مسترد نمی‌شود.

● هیأت تحریریه در رد و ویرایش مقالات مجاز است.

● پس از ارسال نظر داوران به نویسندگان از سوی مجله، حذف، اضافه و هرگونه تغییر در ترتیب اسامی نویسندگان امکان‌پذیر نیست.

● مسئولیت صحت مطالب به عهده نویسندگان است.

● تکمیل و بارگذاری فایل های تعهدنامه و تعارض منافع در هنگام ارسال مقاله الزامی است. فرم تعهدنامه باید توسط همه نویسندگان امضا شده و مطابق با آن، ترتیب اسامی نوینسدگان در سامانه مجله ثبت شود. 

* لازم است نویسندگان محترم متن کامل مقاله خود را با استفاده از سامانه سمیم نور مشابهت یابی و فایل pdf خروجی آن را در قسمت فایل های تکمیلی بارگذاری نمایند.

 

هزینه ارسال و داوری مقاله: رایگان

هزینه انتشار: 3000000 ریال

پرداخت فقط از طریق سامانه پرداخت الکترونیک دانشگاه یزد (نام نشریه: خشکبوم، بابت: هزینه پردازش نهایی) به آدرس https://yazd.ac.ir/epay/press

 

بازنگری: 1401/09/21