دوره و شماره: دوره 4، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 1-101 
حساسیت مدل ریز‌مقیاس‌نمایی SDSM به داده‌های بازتحلیل‌شده در مناطق خشک

صفحه 11-27

علی جان آبکار؛ محمود حبیب نژاد؛ کریم سلیمانی؛ هرمزد نقوی


بررسی بازیابی تبادلات گازی نهال‌های استبرق (.Calotropis procera Ait) در دوره‌های مختلف آبیاری

صفحه 28-38

محمد بهمنی؛ غلامعلی جلالی؛ احمد اصغرزاده؛ مسعود طبری کوچکسرایی؛ احسان ساداتی


بررسی تحمل به خشکی در ژنوتیپ‌های کنجد در مراحل مختلف رشدی

صفحه 90-95

فاطمه افشاری؛ پوراندخت گلکار؛ قاسم محمدی نژاد