تنوع زیستی گیاهان چوبی و علفی در ارتباط با خصوصیات خاک سطحی در جنگل‌های حاشیه رودخانه مارون، بهبهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان

3 دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

 درک روابط بین خاک و گیاهان، به اصلاح و مدیریت عرصه­های طبیعی کمک خواهد نمود. این پژوهش با هدف بررسی رابطه تنوع زیستی گونه­های چوبی و علفی با برخی از خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک در منطقه جنگلی چهارآسیاب بهبهان انجام گرفت. به منظور بررسی فلورستیک گیاهان، اندازه­گیری­ها در قطعات نمونه که به صورت سیستماتیک تصادفی در امتداد ترانسکت­های 100 متری با فواصل 50 متر از یکدیگر پیاده شده بودند انجام شد. همچنین به منظور اندازه­گیری خصوصیات فیزیکی - شیمیایی خاک در ابتدا و انتهای هر ترانسکت، از دو عمق مختلف (15-0 و 75- 15 سانتیمتر) نمونه برداری انجام شد. بعد از بررسی و جمع­آوری داده­های مربوط به گیاهان و خاک، برای محاسبه تنوع زیستی از نرم­افزار Past و به منظور تعیین همبستگی از نرم افزارSPSS  استفاده شد. شاخص­های تنوع شانون-وینر و سمپسون و شاخص­های غنای مارگارلف و منهنیک محاسبه و همبستگی شاخص­ها با  فاکتورهای مربوط به خاک بررسی شد. نتایج نشان داد که تنوع گیاهی در این منطقه با بعضی از خصوصیات خاک همبستگی دارد، به ­طوری که فاکتور ماده آلی و درصد سیلت  همبستگی منفی(p<0.01) و هدایت الکتریکی و درصد شن همبستگی مثبت (p<0.01) را با شاخص­های غنا و تنوع در این منطقه نشان دادند.

کلیدواژه‌ها