اثر پرایمینگ بذر بر ویژگی های جوانه زنی زیره سبز( Cuminum ciminum L.) تحت شرایط تنش خشکی و شوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات کشاورزی یزد

2 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد

چکیده

پرایمینگ بذر یکی از روش­های بسیار مؤثر در بهبود و تسریع سرعت و میزان جوانه­زنی است که در نهایت نتیجة آن جوانه زنی و رشد یکنواخت­تر گیاه خواهد بود. این پژوهش به منظور بررسی اثر پرایمینگ بذر با محلول کلرور سدیم بر خصوصیات جوانه زنی و غلظت عناصر مختلف زیره سبز تحت شرایط تنش خشکی و شوری در دو آزمایش جداگانه فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار اجرا شد. تیمار پرایمینگ، بذور با محلول های آب مقطر، 5/0 مولار و 1 مولار کلرور سدیم و تیمارهای شوری نیز با استفاده از نمک کلرور سدیم در پتانسیل­های صفر (شاهد)، 2- ، 4- ، 6- ، 8- و 10- دسی زیمنس بر مترتهیه شدند. جهت اعمال تیمارهای تنش خشکی نیز از پتانسیل های آب مقطر (شاهد)، 2- ، 4- ، 6- ، 8- و 10- بار از محلول پلی اتیلن گلیکول استفاده شد. نتایج نشان داد که تنش­های خشکی و شوری به ترتیب اثر منفی معنی داری بر مؤلفه های جوانه زنی گیاه مانند طول ریشه­چه (63% و 66%)، طول ساقه­چه (33/69 % و 16/79 %)، وزن گیاهچه (92/65 % و 70 %) و درصد جوانه­زنی (33/88 % و 26/78 %) داشتند. با افزایش شدت شوری، غلظت سدیم نیز افزایش معنی داری (80%)  یافت. سطح 2 پرایمینگ نیز باعث افزایش معنی­دار صفات مختلف جوانه­زنی گیاه شد.

کلیدواژه‌ها