پاسخ مورفولوژیکی نهال داغداغان (Celtis caucasica Willd.) به تنش شوری در نهالستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه ساری

چکیده

به­منظور مطالعه رفتارهای مورفولوژیک نهال­های یک ساله داغداغان (Celtis caucasica Willd.)، آزمایشی در نهالستان طرق شهر مشهد انجام شد. تیمار بدون تنش (آب معمول رایج در نهالستان) و تنش شوری (منبع آب کویر پارک-عمرانی گناباد با هدایت الکتریکی 03/12 دسی زیمنس بر متر) هر دو روز یک­بار به میزان 150 میلی­لیتر آبیاری در قالب طرح کاملاً تصادفی در 20 تکرار از ابتدا تا انتهای تابستان (ماه­های خشک فصل رویش) انجام ­شد. در طول تابستان صفات ارتفاع، قطر، تعداد برگ و سطح برگ اندازه­گیری و در پایان دورة رویش وزن تر و خشک ریشه، ساقه و برگ و نسبت­های سطح برگ، سطح ویژه برگ و وزن برگ محاسبه شد. نتایج نشان داد که در شرایط تنش شوری صفات رویش ارتفاع، تغییرات تعداد برگ، سطح برگ در پایان فصل رویش و رویش سطح برگ در سطح 5% و رویش قطر در سطح 1% کاهش معنی­داری نسبت به تیمار بدون تنش دارند. نتایج آنالیز اندازه­گیری­های تکراری نیز نشان داد که در تیمار شوری با در نظر گرفتن اثر زمان در کل دورة اندازه­گیری برای صفات ارتفاع و تعداد برگ در سطح 5% و قطر در سطح 1% معنی­دار، ولی سطح برگ اختلاف معنی­داری را نشان نداد. اثر متقابل زمان در تیمار نیز در مورد صفت قطر، معنی­داری نبود؛ امّا ارتفاع و تعداد برگ در سطح 1% و مساحت برگ در سطح 5% اختلاف معنی­داری را نشان دادند.

کلیدواژه‌ها