بررسی بازیابی تبادلات گازی نهال‌های استبرق (.Calotropis procera Ait) در دوره‌های مختلف آبیاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 موسسه تحقیقات خاک و آب کشور، تهران

3 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده

این پژوهش باهدف بررسی میزان بازیابی تبادلات گازی نهال‌های استبرق بعد از تنش خشکی طولانی‌مدت 6 ماهه در شرایط گلخانه‌ انجام‌شد. در آزمایش اول؛ نهال‌ها در شرایط تنش خشکی با شش سطح یا فاصله آبیاری (3 ، 6، 9، 12، 15 و 18 روز)  به مدت‌زمان 180 روز قرار داده شدند. در آزمایش دوم،  اقدام به بازیابی نهال‌های تحت تنش خشکی واقع‌شده با فاصله زمانی سه‌روزه آبیاری به مدت‌زمان 36 روز گردید. هر دو آزمایش در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی با سه تکرار انجام شد. نتایج تجزیه واریانس آزمایش‌ها نشان دادند که نرخ تبادلات گازی نهال‌های استبرق، پاسخ معنی‌داری به شرایط تنش خشکی و بازیابی آن‌ها داده است. بنابراین، با افزایش فاصله آبیاری، کاهش معنی‌داری در نرخ متغیرهای تبادلات گازی به‌غیراز ،کارآیی مصرف آبی و دمای سطح برگ نهال‌ها دیده شد. به‌طوری‌که آزمون تی جفتی، کم‌وبیش بازیابی قابل‌توجهی را در برخی صفت­های تبادلات گازی ازجمله نرخ فتوسنتز، هدایت‌روزنه‌ای، تعرق و دمای سطح برگ نهال‌های تحت تنش خشکی با فاصله آبیاری بیش از 3 روز به نمایش گذاشت

کلیدواژه‌ها