دوره و شماره: دوره 11، شماره 2، اسفند 1400 
روند جمعیت و ارزیابی تکثیر و معرفی مجدد گونه درمعرض خطر انقراض گور آسیایی Equus hemionus onager در ایران

صفحه 57-73

باقر نظامی بلوچی؛ فرهاد حسینی طایفه؛ مهدی زارع خورمیزی؛ امیر عبدوس؛ لیلا جولایی؛ منا ایزدیان؛ سیدقاسم قربانزاده زعفرانی


پیش بینی تأثیر تغییر اقلیم بر پر اکنش گیاهان شهدزا و گرده زای .Teucrium polium L و Thymus kotschyanus Boiss. & Hohen

صفحه 75-86

فاطمه علی نژاد؛ احمدرضا محرابیان؛ اسدالله احمدی خواه؛ طیبه اکبری ازیرانی؛ داریوش مینایی طهرانی