ارزیابی کمبود فضای رشد، پایداری و کیفیت درختان کاج الدار و نارون چتری در فضای سبز دانشگاه یزد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری، گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 دانشیار گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

3 دانشجوی دکتری مهندسی مواد و متالوژی، دانشکده مهندسی معدن و متالوژی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

4 استاد گروه علوم صنایع چوب و کاغذ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

10.29252/aridbiom.2023.18729.1900

چکیده

طراحی مناسب فضای سبز در مراکز آموزشی باعث افزایش نشاط و تضمین امنیت جانی کاربران از یک طرف و کاهش هزینه ­ها از سوی دیگر می‌شود. هدف از این پژوهش برآورد میزان کمبود فضای رشد ریشه و تاج مهم ­ترین درختان فضای سبز دانشگاه یزد بوده است. ابتدا 124 اصله درخت کاج الدار و 102 اصله درخت نارون چتری به­ صورت تصادفی در قسمت­ های مختلف دانشگاه انتخاب و مشخصات ریخت­ شناسی آنها اندازه ­گیری شد. از ضریب قدکشیدگی، برای تعیین حساسیت درختان به بادافتادگی استفاده شد. برای تعیین کمبود فضای رشد تاج، مساحت تاج پنج درصد از بزرگ ­ترین درختان و برای محاسبه کمبود فضای رشد ریشه، از استاندارد بریتانیا استفاده و طبقه ­بندی فراوانی انجام شد. نتایج نشان داد میانگین ضریب قدکشیدگی کاج الدار و نارون چتری، به ترتیب 85/56 و 21/51 بوده و بر اساس طبقه ­بندی­های موجود، 1/87 درصد درختان کاج الدار و 2/42 درصد درختان نارون چتری در وضعیت پایدار قرار دارند. همچنین 96 درصد درختان نارون و 40/94 درصد درختان کاج الدار فاصله کاشت ناکافی داشته و برای رسیدن به حداکثر ابعاد تاج، فضای کافی در اختیار ندارند. براساس نتایج، 77 درصد درختان کاج الدار و 54 درصد درختان نارون چتری نیز با کمبود فضای رشد ریشه مواجه بودند. بررسی توموگرافی بافت­ های تنه درختان با تکنولوژی مافوق صوت نشان داد که پوسیدگی فقط در برخی درختان بادشکسته وجود دارد. بر اساس نتایج، تعبیه فضای کافی برای رشد تاج و ریشه ­ها با هدف کاهش امکان ریشه‌‌‌‌‌کنی و همچنین صرفه­ جویی در هزینه ­ها، قبل از طراحی محوطه­ ها و ساخت جداول و پیاده ­روها توصیه می ­شود.

کلیدواژه‌ها


[1]. Anonymous. (2012). Trees in relation to design, demolition and construction: Recommendations, BSI Standards Limited, London, 50p.
[2]. Akhavan, R. & Namiranian, M. (2007). Investigation of height coefficient of five important tree species in Caspian forests of Iran. Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 2(15), 165-180 (in Farsi).
[3]. Abdolah-zade, B. (2002). Quantitative and qualitative study of Tehran pine species (Pinus eldarica Medw) in Lavizan Forest Park. MSc thesis, Tarbiat Modares University, Noor, 38p (in Farsi).
[4]. Buza, A.K. & Divos, F. (2016). Root stability evaluation with non-destructive techniques. Acta Silvatica et Lignaria Hungarica, 12(2), 125–134.
[5]. Cucchi, V., Meredieo, C., Stokes, A., Coligny, F.D., Suarez, J. & Gardiner, B.A. (2005). Modelling the wind-throw risk for simulated forest stands of Maritime pine (Pinus pinaster Ait). Forest Ecology and Management, 213(1-3), 184-196.
[6]. Dahlhausen, J., Biber, P., Rotzer, TH., Uhl, E., & Pretzsch, H. (2016). Tree species and their space requirements in six urban environments worldwide. Forests, 7(6), 111.
[7]. Faal-khah, A., Ramazani kakroodi, A., Alijanpoor, A. & Banj-shafiee, A. (2016). The effect of planting distance on quantitative and qualitative characteristics of Tabriz poplar trees (Populus nigra L.). Journal of Forest Research and Development, 2(4), 337-351 (in Farsi).
[8]. Grote, R. (2003). Estimation of crown radii and crown projection area from stem size and tree position. Annals of Forest Science, 60(5), 393–402.
[9]. Golpoor-sooteh, A. (2017). Investigation of some ecological factors affecting windfall and rooting of trees (Case study of Chamestan - Series 12 of the forestry plan of the western part of Ahvaz. MSc thesis, Semnan University. Semnan, 107p (in Farsi).
[10]. Gharachoorloo, A., Kiadaliri, H. & Alijanpoor, A. (2010). Quantitative and qualitative study of afforested species in Arasbaran forests (Case study in Harasar and Kalaleh region). Renewable Natural Resources Research, 1(1), 71-81 (in Farsi).
[11]. Hatefi Farajian, M.H. & Hosseini, S.S. (2011). The importance of urban forestry and the introduction of the most important forest medicinal species cultivated in urban green space (Case study of Mashhad city). Regional Conference on Forests and Environment Guaranteeing Sustainable Development. Bushehr, 1-14 (in Farsi).
[12]. Hoseini, S.A., Veisi, P.R. & Ahmadi P.S. (2012). Study and analyze of Shiraz green space. Journal of Urban Ecology Researches, 3(5), 51-70.
[13]. Iran-nezhaad Parizi, M.H. (2005). Interactions of wind and urban trees and shrubs and ways to reduce wind damage. In: Proceedings of the 1st National Conference on Wind Erosion. Yazd, Iran, 152-161 (in Farsi).
[14]. Luis, N., Jose, T. & Margarida, T. (2010). Stability of pure even-aged conifer stands In Portugal, Biblioteca Digital do IPB, University of Trás-os-Montes e Alto Douro, Portugal, 2p.
[15]. Leers, M., Moore, G.M. & May, P.B. (2017). The effects of paving surfaces and planting orientation on street tree growth and trunk injury. The International Journal of Urban Forestry, 39(1), 24-38.
[16]. Khalife Soltanian, F.A. & Kiani, B. (2015). Effect of Planting Distance on Growth and Yield of Pinus eldarica (Medv.) in Shahid-Paydar Park, Ardakan. 2nd International Conference on Sustainable Development, Strategies and Challenges Focusing on Agriculture, Natural Resources, Environment and Tourism. Tabriz, 1-9 (in Farsi).
[17]. Kiani, B. (2014). Applying modern statistics in natural resources, Yazd University publications, Yazd, 522p (in Farsi).
[18]. Kiani, B. & Madadi, R. (2021). Assessing the risk of wind-throw for Eldar pine trees in Sorkhe-Hesar forest park. Journal of Wood and Forest Science and Technology, 28(1), 37-52. (in Farsi)
[19]. Lotfi, S., Saadatnia, M., Moradian, M. & Pour-sartip, L. (2021). Investigation on biomechanical properties of Pinus nigra using stress wave technique and resistography, Iranian Journal of Wood and Paper Science Research, 36(2), 144-156, (in Farsi).
[20]. Marsousi, N. & Rashvand S. (2017). Analyze the Trend of Periodic Changes in Urban Green Space in Zanjan from 2006 to 2011 and Provide its Optimal Location Pattern, Journal of Urban Ecology Researches, 16(2), 101-118.
[21]. Moore, G.M. (2008). Managing urban root systems, Treenet, Queensland, 7p.
[22]. Niazi, KH. (2017). Investigating some factors affecting the growth and initial establishment of pure and tall mixed forests of mazo, pellet, summer and open alder in Gorgan Shast Kalateh forest, MSc thesis, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources. Gorgan, 117p, (in Farsi).
[23]. Poormajidian, M.R. Hidari, M. falah, A. & Aghajani, H. (2014). Risk Assessment of Iranian Pine Trees (Pinus Eldarica Medw Street Case Study: Babol County), Iranian Journal of Natural Ecosystems, 5(4), 63-75, (in Farsi).
[24]. Raeesi Gahroei, M., Jalali, M. & Bahmani, M. (2017). The importance of investigating the dangers of elm trees ulmus carpinifolia var and umbelifera in urban planning of Saadi and Kashani streets of Shahrekord, 1st National Conference of New Ideas and Technologies in Geographical Sciences. Zanjan, 1-9, (in Farsi).
[25]. Shirani, F., Mazidi, A. & Khodagholi, M. (2009). Climatic zoning of Yazd province with multivariate statistical method, Journal of Geography and Regional Development, 7(13), 139-157, (in Farsi).
[26]. Tasharofi, N. & Doostmohamadi, H. (2013). Climatic study of Yazd city based on bioclimatic indicators, 1st National Conference on Geography, Urban Planning and Sustainable Development. Tehran, 1-15, (in Farsi).
[27]. Torkaman, J., Zadfallh, M., Naghdi, R., Roohnia, M. & Hedaiati, M. (2021). Evaluation of the internal decay of the Quercus castaneifolia tree through the non-destructive test procedure of the acoustic tomography. Iranian Journal of Wood and Paper Industries, 12(1), 163-173, (in Farsi).
[28]. Sani, H. Seyfi, F. & Farahani, M. (2016). The role and importance of green space in the educational environment (Case study: Faculty of Multimedia, University of Islamic Arts, Tabriz), 4th International Congress of Civil Engineering, Architecture and Urban Development, Tehran, 27-29, (in Farsi).
[29]. Pretzsch, H., Bibera, P., Uhla, E., Dahlhausen, J., Rotzera, Th., Caldenteyb, J., Koike, T., van Cono, T., Chavanne, A., Seifert, T., Toit, B.D., Farnden, C. & Pauleith, S. (2015). Crown size and growing space requirement of common tree species in urban centers, parks and forests, Urban Forestry & Urban Greening. 14, 466-479.
[30]. Roohnia, M., Jahanlatibari, A., Behnam, B., Zarrinmehr, J., Kohantorabi, M., Manouchehri, N. & Tajdini, A. (2018). Development of tomographic technology (case study: trees from Karaj city), Iranian Journal of Wood and Paper Science Research, 33(1), 100-111, (in Farsi).
[31]. Sharifpour, P. & Raisi, M. (2020). Investigation of mechanical stability of urban trees by non-destructive testing method, Third National Conference on Knowledge and Innovation in Wood and Paper Industry, Tehran, 1399, 1-15.
[32]. Smiley, E.T. (2008). Root pruning and stability of young willow oak. Arboriculture & Urban Forestry, 34(2), 123-128.
[33]. Watson, G.W., Hewitt, A.M., Custic, M. & Lo, M. (2014). The management of tree root systems in urban and suburban settings II: A review of strategies to mitigate human impacts, Arboriculture & Urban Forestry, 40(5), 249-271.
[34]. Yazdi-zadeh, R. & Ashrafzade, M. (2013). Evaluation of national and international standards per capita urban green space, National Conference on Agricultural Pollutants and Food Health, Challenges and Solutions. Ahvaz, 1-6, (in Farsi).