دوره و شماره: دوره 10، شماره 2، اسفند 1399 
پایش خشکسالی هواشناسی در استان هرمزگان مبتنی بر شاخص‌های چندمتغیره آماری و احتمالاتی

صفحه 1-17

زهرا اژدری؛ ام البنین بذرافشان؛ جواد بذرافشان؛ مرضیه شکاری؛ حسین زمانی


مقایسه روش های نمونه برداری قطعه نمونه و خط نمونه در برآورد درصد زنده مانی نهالکاری کانون‌های گردوغبار

صفحه 99-111

سجاد عالی محمودی سراب؛ کورش بهنام فر؛ مهری دیناروند؛ محمد فیاض؛ کهزاد حیدری؛ سیدعبدالحسین آرامی؛ مرجان سعیدی؛ سیدصفی الله سجادی نیا


ویژگی‌های رویشی لگجی (Capparis spinosa) تحت تأثیر پرایمینگ زیستی، شیمیایی و مکانیکی

صفحه 149-158

ندا ابراهیمی محمدآبادی؛ سیدحسن کابلی؛ فرهاد رجالی؛ علی اصغر ذوالفقاری