مقایسه تحمل به خشکی ارقام ایرانی و خارجی گلرنگ با استفاده از شاخص های تحمل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه کشاورزی، دانشگاه پیام نور، ایران

2 دانشیار گروه کشاورزی، دانشگاه پیام نور، ایران

10.29252/aridbiom.2021.16254.1840

چکیده

به منظور ارزیابی تحمل به خشکی ارقام گلرنگ با استفاده از شاخص­های تحمل به خشکی، آزمایشی به صورت کرت­های خرد شده در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 1395-1394 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه پیام نور شهرستان خاش اجرا شد. تیمارهای آزمایشی از چهار سطح تنش شامل قطع آبیاری در مراحل گل­دهی، غوزه­دهی، تشکیل دانه و بدون قطع آبیاری به عنوان عامل اصلی؛ و پنج سطح ارقام گلرنگ شامل ارقام داخلی گلمهر، پدیده و فرامان و ارقام خارجی یوت و نبراسکا 10 به عنوان عامل فرعی تشکیل شد. نتایج نشان داد که بالاترین میزان عملکرد دانه از تیمار بدون قطع آبیاری و رقم خارجی یوت حاصل شد. کمترین عملکرد دانه نیز مرتبط با تیمار قطع آبیاری در مرحله گلدهی و رقم پدیده بود. ضرایب همبستگی ساده بین شاخص‌های تحمل به تنش خشکی و عملکرد دانه تحت شرایط هر سه تنش نشان داد که شاخص­های MP، GMP، STI،RDI ،YI  همبستگی مثبت و معنی­داری با عملکرد دانه در شرایط شاهد و تنش داشتند. بنابراین، برای غربال مطلوب­تر ارقام متحمل گلرنگ می­توان از آن­ها استفاده کرد. افزون بر این، همبستگی بین شاخص­های MP، GMP، STI،RDI ،YI  در هر سه شرایط تنش مثبت و معنی­دار بود که با توجه به همبستگی آن­ها با عملکرد دانه در هر سه شرایط بر مطلوبیت استفاده همزمان این شاخص­ها در گزینش ارقام می­افزاید. در مجموع برای ارقام گلرنگ، شاخص‏های MP، GMP و STI مناسب­ترین شاخص­ها برای ارزیابی تحمل به تنش خشکی در تیمارهای مختلف مورد مطالعه بودند. همچنین بر اساس این شاخص­ها، نمودار بای­پلات و تجزیه خوشه­ای، رقم یوت در هر سه شرایط تنش خشکی مورد مطالعه به عنوان متحمل­ترین و رقم پدیده حساس­ترین رقم شناسایی شد.

کلیدواژه‌ها


[1]. Abolhasani, K. & Saiedi, G. (2006). Evaluation of drought tolerance of safflower lines based on tolerance and sensitivity indices to water stress. Journal of Science and Technology of Agriculture and Natural Resources, 10(3), 407-418. (in Farsi).
[2]. Alizadeh, K. & Carapetian, J. (2006). Genetic variation in a safflower germplasm grown in rainfall cold drylands. Journal of Agronomy, 5, 50-52.
[3]. Aminian, R., Karimzadeh Asl, K., Habibzadeh, F. & Baghbani Arani, A. (2019). The multivariate statistical methods to study the relationships among Safflower Traits under Normal Irrigation and Drought stress conditions. Plant Productions (Scientific Journal of Agriculture), 42(2), 211-226. (in Farsi).
[4]. Amiri, E., Ghanbari, A., Tavassoli, A., Rastegaripour, F. & Roshani, S. (2012). Evaluation of qualitative and quantitative characteristics of rapeseed cultivars under drought stress and introducing best cultivar on the basis of tolerance indicators. Crop physiology journal, 4(15), 17-28. (in Farsi).
[5]. Arsalan, B. (2007). Assessing heritability and variance components of yield and some agronomic traits of different safflower cultivars under stress and non-stress irrigation regimes. Asian Journal of Plant Sciences, 6, 554-557.
[6]. Ashkani, J., Paknia, H. & Ghotbi, V. (2007). Genetic evaluation of physiological traits for screening of suitable spring safflower genotype under stress and non-stress irrigation regimes. Pakistan Journal of Biological Sciences, 10, 2320-2326.
 [7]. Behdani, M. A. & Mousavifar, B. E. (2011). Effect of insufficient irrigation on plant dry mater and remobilization in three spring safflower genotypes (Carthamus tinctorius L.). Journal of Agroecology, 3(3), 277-289. (in Farsi).
[8]. Bouslama, M. & Schapaugh, W. T. (1984). Stress tolerance in soybean. Part 1: evaluation of three screening techniques for heat and drought tolerance. Crop Science, 24, 933-937.
[9]. Dorrani-Nejad, M., Aghighi, S. & Mohammadi-Nejad, G. (2019). The Evaluation of the Elite Genotypes for Drought Tolerance in Cumin (Cuminum Cyminum L.) Using Drought Tolerance Indices. Plant Productions (Scientific Journal of Agriculture), 42(2), 227-238. (in Farsi).
[10]. Eyni Nargeseh, H., Aghaalikhani, M., Hosein Shirani Rad, A., Mokhtasi-Bidgoli, A. & Modares Sanavy S. A. M. (2019). Response of New Genotypes of Rapeseed (Brassica napus) to Late Season Withholding Irrigation under Semi-Arid Climate. Plant Productions (Scientific Journal of Agriculture), 41(4), 55-68. (in Farsi).
[11]. Farshadfar, E. & Mohammadi, R. (2003). Evaluation of Physiological drought resistance indices in Agropyron using multiple selection criteria. Iranian Journal of Agricultural Sciences, 34, 646-635. (in Farsi).
[12]. Farshadfar, E., Zamani, M.R., Matlabi, M. & Emam-Jome, E.E. (2001). Selection for drought resistance chickpea lines. Iranian Journal of Agricultural Sciences, 32, 65-77. (in Farsi).
[13]. Fernandez, G. C. I. (1992). Effective selection criteria for assessing plant stress tolerance. In: Kuo, C. G. (Ed.), Adaptation of Food Crops to Temperature and Water Stress. Proc. Int. Symp. For water stress, Taiwan, AsianVeget. Res. Develop. Center.
[14]. Fischer, R. A., Rees, D., Sayre, K. D., Lu, Z. M., Condon, A. G. & Saavedra, A. L. (1998). Wheat yield progress associated with higher stomatal conductance and photosynthetic rate, and cooler canopies. Crop Science, 38, 1467-1475.
[15]. Gabriel, K.R. (1971). The biplot graphical display of matrices with applications to principal component analysis. Biometrika, 58, 453-467.
[16]. Golabadi, M., Arzani, A. & Mirmohammadi Maibody, S.A.M. (2006). Assessment of drought tolerance in segregating populations in durum wheat. African Journal of Agricultural Research, 1, 162-171.
 [17]. Golkar, S., Pirani, M. & Nabieian, S. (2018). Study of sustainable agriculture in dry regions. The first international conference and the third national conference on sustainable management of soil and environment resources, Oct. 4-6. Kerman, Iran. 217-229. (in Farsi).
[18]. Hay, R. K. M. & Walker, A. J. (1989). An introduction to the physiology of crop yield. Longman Scientific and Technical, 292 pp.
[19]. Helali, A. A. (2018). Investigating the share of domestically produced and imported oilseeds in the supply of household consumable oil. Institute of programming researches, agriculture economic and rural development-research services management. Pp: 25. (in Farsi).
[20]. Jafari, A., Choukan, R., Paknejad, F. & Pourmaidani, A. (2007). Study of selection indices for drought tolerance in some of grain mize hybrids. Iranian Journal of crop science, 9, 200-212. (in Farsi).
[21]. Karimi, A., Roshanfekr, H. & Meskarbashi, M. (2013). Effect of irrigation regimes on oil and proline content and some physiological characteristics of tow safflower cultivars in climatic condition of Ahvaz. Plant Productions (Scientific Journal of Agriculture), 36(3), 105-116. (in Farsi).
[22]. Kargar, S. M. A., Ghannadha, M. R., Bozorgi-Pour, R., Atari, A. A. & Babaei, H. R. (2004). Investigation of drought tolerance indices in some soybean genotypes under restricted irrigation condition. Iranian journal of agriculture science, 35, 97-111. (in Farsi).
[23]. Khalili.  M., Naghavi, M. R., Pour-Aboughadareh, A. R. & Talebzadeh, J. (2012). Evaluating of drought stress tolerance based on se-lection indices in spring canola cultivars (Brassica napus L.). Journal of Agricultural Science, 4(11), 78-85.
[24]. Khalili.  M., Naghavi, M. R. & Pour-Aboughadareh, A. R. (2016). Evaluation of Grain Yield and Some of Agro-Morphological Characters in Spring Safflowers Genotypes under Irrigated and Rainfed Conditions. Journal of crop breeding, 7 (16), 139-148. (in Farsi).
[25]. Khalili, M., Pour-Aboghadareh, A. R. & Naghavi, M. R. (2016). Assessment of drought tolerance in barley: integrated selection criterion and drought tolerance indices. Environmental and Experimental Biology, 14(1), 33-41
[26]. Khalili, M., Pour-Aboghadareh, A. R., Naghavi, M. R. & Mohammad Amini, E. (2014). Evaluation of Drought Tolerance in Safflower Genotypes Based on Drought Tolerance Indices. Notulae botanicae horti agrobotanici Cluj-Napoca, 42(1), 214-218.
[27]. Ministry of Agriculture-Jahad. (2009). Criteria, indicators and standards for oilseed production. Plant Productions Department. (in Farsi).
[28]. Mohtashami, F., Tadayon, M. R. & Roshandel, P. (2018). Evaluation of the effect of deficit irrigation regimes on grain yield and yield components of safflower genotypes. Crops Improvement (Journal of Agricultural Crops Production), 20(2), 547-561. (in Farsi).
[29]. Monajem, S., Ahmadi, A. & Mohammadi, V. (2010). Effects of drought stress in Reproductive Stages on photoassimilates partitioning of Rapeseed (Brassica napus). Electronica journal of crop production, 3(3), 163-178. (in Farsi).
[30]. Naghavi, M. R. (2014). Evaluation of spring wheat cultivars under drought stress and proteome analysis for the most tolerant and sensitive ones. PhD Thesis. Faculty of Agriculture. University of Tabriz. (in Farsi).
[31]. Naghavi, M. R. Pour-Aboghadareh, A. R., & Khalili, M. (2013). Evaluation of Drought Tolerance Indices for Screening Some of Corn (Zea mays L.) Cultivars under Environmental Conditions. Notulae science biology, 5(3), 388-393.
[32]. Omidi, A. H. & Javidfar, F. (2012). Safflower oil crop. Agriculture education press (Ministry of Agriculure-Jahad). Pp, 128. (in Farsi).
[33]. Omidi, M., Siahpoosh, M. R., Mamghani, R. & Modarresi M. (2015). Heat tolerance evaluating of wheat cultivars using physiological characteristics and stress tolerance indices in Ahvaz climatic conditions. Plant Productions (Scientific Journal of Agriculture), 38(1), 103-113. (in Farsi).
[34]. Raziei, T. (2016). Investigation of drought characteristics in arid and semi-arid regions of of Iran. Watershed Engineering and Management, 7(4), 363-378. (in Farsi).
[35]. Schneider, K. A., Rosales-Serna, R., Ibarra-Perez, F., Cazares-Enriques, B., Acosta- Gallegos, J. A., Ramirez-Allejo, P., Wassimi, N. & Kelly, J. D. (1997). Improving common bean performance under drought stress. Crop Sciense, 37, 43-50.
[36]. Sio-Se Mardeh, A., Ahmadi, A., Poustini, K. & Mohammadi, V. (2006). Evaluation of drought resistance indices under various environmental conditions. Field Crops Research, 98, 222-229.
[37]. Sundari, T., Tohari, S. & Mangoendidjojo, W. (2005). Yield performance and tolerance of mungbean genotypes to shading. Ilmu. Pertanian, 12, 12-19.
[38]. Talebi, R., Fayaz, F. & Mohammad-Naji, A. (2009). Effective selection criteria for assessing drought stress tolerance in durum wheat (Triticum aestivum L.). Plant Physiology, 35, 64-74. [39]. Yari, P., Keshtkar, A. H. & Sepehri, A. (2014). Evaluation of Water Stress Effect on Growth and Yield of Spring Safflower. Journal of plant product technology, 14(2), 101-117. (in Farsi).