مقایسه روش های نمونه برداری قطعه نمونه و خط نمونه در برآورد درصد زنده مانی نهالکاری کانون‌های گردوغبار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 همکار بخش تحقیقات جنگل‌ها و مراتع، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اهواز، ایران

2 استادیار پژوهشی، بخش تحقیقات جنگل‌ها و مراتع، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اهواز، ایران

3 استادیار پژوهشی، بخش تحقیقات مرتع، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران، ایران

10.29252/aridbiom.2021.15269.1822

چکیده

این تحقیق در کانون ریزگرد جنوب شرق اهواز به­منظور تعیین بهترین روش زنده­مانی نهال­های کاشته شده، انجام شد. ابتدا منطقه­ای به مساحت ۲/۱۶ هکتار به‌صورت صددرصد برداشت و به عنوان شاهد در نظر گرفته شد. روش­های خط‌نمونه با تعداد درخت ثابت (در شدت­های ۱۰ و ۱۳ درصد) و قطعه نمونه با مساحت ثابت در پنج شبکه نمونه‌برداری با ابعاد مختلف قطعه‌نمونه و در سه شدت ۵، ۱۰ و ۱۳ درصد (در مجموع 13 روش) اجرا گردید. سپس از آزمون t تک­نمونه به منظور مقایسه میانگین هر روش با مقدار درصد زنده‌مانی در روش برداشت صددرصد در سطح معنی‌داری ۹۵ درصد استفاده شد. بر اساس نتایج آماربرداری صددرصد، میزان زنده‌مانی نهال‌های کاشته شده در عرصه برابر ۹/۷۲ درصد بود. یافته­ها بیانگر این بود که روش خط نمونه با شدت 13 درصد (متوسط 80 چاله در هر خط‌نمونه)، نزدیک‌ترین برآورد (08/71) به درصد زنده‌مانی واقعی را داشت. همچنین روش قطعه نمونه 30×30 متر با شدت 13 درصد و ابعاد شبکه 70×100 متر نزدیک‌ترین برآورد (% 08/72) به درصد زنده‌مانی واقعی را نشان داد. نتایج آزمون t تک نمونه نشان داد که روش خط نمونه با شدت نمونه برداری زیر 13 درصد با شاهد اختلاف معنی­داری ندارد. از بین انواع روش­های مورد بررسی نیز تنها روش­های E (مساحت ثابت 10 درصد با ابعاد شبکه 90×100) و G (مساحت ثابت 13 درصد با ابعاد شبکه 90×100)، با شاهد اختلاف داشتند. کمترین درصد اشتباه آماربرداری نیز متعلق به روش­های H (مساحت ثابت 13 درصد با ابعاد شبکه 70×100) و I (مساحت ثابت 13 درصد با ابعاد شبکه 35×100) بود. براساس نتایج تحقیق حاضر، روش قطعه نمونه نسبت به روش خط نمونه به‌منظور برآورد درصد زنده‌مانی در عرصه‌های نهال‌کاری شده برتری دارد و در مجموع، پیشنهاد می­شود در عرصه­های جنگل­کاری از روش  H (مساحت ثابت 13 درصد با ابعاد شبکه 70×100) استفاده شود. نتایج تجزیه و تحلیل واریانس یکطرفه و آزمون دانکن انجام شده بین روش­های مختلف نمونه­برداری نیز تأیید کننده این موضوع بود.

کلیدواژه‌ها


[1]. Akbarian. M. & Biniaz. M. (2011). Evaluation of plant species used in wind erosion control (case study: jask city, hormozgan province). Environmental Erosion Research Journal. 1(2), 29- 42. (in Farsi).
[2]. Alijani. V. & Sadeghi. Seyed. M. M. (2020). The most appropriate distance sampling method to determine density and percentage of canopy cover in Juniper forests. Human and Environment. 17(50), 104- 115. (in Farsi) .
 [3]. Alizadeh. A., Sheykholeslami. A., Kiadaliri. H., Khazaei Poul. S., Salmanian, M. R. & Ramezani poul M. (2020). Achieving optimal dimensions for systematic sampling of forest using variography method in geostatistics (Case study: series 5 of Safarood Ramsar forestry plan). Forest Research Development. 5(4), 645- 656. (in Farsi) .
[4]. Behnamfar. K., Orsham. A., Saleheh shushtari. M. H., Tavoosi. M., Danaii. A. R. & Adel J. A. (2018). Determination of tolerance to below-zero temperatures in Prosopis juliflora using physiological indices. Iranian Journal of Range & Desert Research. 26 (1), 49 – 61. (in Farsi)
[5]. Bihamta. M. R. & Zare Chahouki. M. A. (2011). Principles of Statistics for the Natural Resources Science. University of Thehran press. (in Farsi).
[6]. Damavandi. A. & Ahrenjani, B. (2005). Vegetation rehabilitation methods with vegetation. Publications of Applied Science Jihad Keshavarzi Institute of Higher Education, Tehran. 36 p. (in Farsi).
[7]. Damizadeh. Gh. R., Sagheb-Talebi. Kh. &  Damizadeh. M. (2009). Impact of canopy of Tooth Brush tree (Salvadora persica) as a nurse plant on primary establishment of forest trees and shrubs. Iranian Journal of Forest, 1(1), 11-23. (In farsi).
[8]. Dargahian. F., Lotfinasabasl. S. & Khosroshahi. M. (2018). Analysis of the role of internal dust sources in creating critical conditions in Ahvaz with an emphasis on the southeastern area. Iranian Journal of Forest and Range Protection Research, 16(2), 157 – 170. (in Farsi)
[9]. Dyderski. M. K. & Jagodziński. A. M. (2019). Seedling survival of Prunus serotina Ehrh., Quercus rubra L. and Robinia pseudoacacia L. in temperate forests of Western Poland. Forest Ecology and Management. 450,p.
[10]. Erfani Fard. Y., Feghhi. J., Zobeiri. M. & Namiranian. M. (2007). Determining proper area and shape of sample plot for crown cover estimation using forest simulation in Zagros Region. Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 14(4), 360 – 370. (in Farsi).
[11]. Etemad. S., Zobeiri. M., Namiranian. M. & Ghahramany. L. (2016). Comparison of inventory methods for woody species biodiversity assessment in Northern Zagros Forests (Case study: Blakeh Forests, Baneh). Iranian Journal of Forest and Poplar Research. 24 (1), 128 – 139.
[12]. Fallah. A., Zobeiri. M. & Namiranian. M. (2001). Comparison of sampling with fixed area plots and with variable area plots in the oak forests of north (Loveh Gorgan). Pajouhesh & Sazandegi. 13(2), 64-68. (in Farsi).
[13]. Fallah. A., Zobeiri. M., Rahimipour Sisakht. A. & Naghavi. H. (2012). Investigation on Four Sampling Methods for Canopy Cover Estimation in Zagros Oak Forests (Case study: Mehrian Forests of Yasuj City). Iranian Journal of Forest and Poplar Research, Vol. 20 (2), 194 – 203.
[14]. Farajzadeh. Asl. M., Ghavidel. Y. Eysvan Zibaai. F. (2018). Modeling the changes of vegetation greenery index with atmospheric precipitation in Zagros region. Journal of Physical Geography. 11(41), 1-17. (in Farsi).
[15]. Hamidi. S. K., Namiranian. M., Feghhi. J. & Shabani. M. (2015). Comparison of land inventory and using of Ikonos image in Google Earth database to estimate quantity characteristics of urban forest (Case study: Iran; Sari city). Forest Research and Development. 1 (1), 85 -94. (in Farsi).
[16]. Heidari. R. H., Zobeiri. M., Namiranian. M., & Sobhani. H. (2009). Comparison of circular plot and transect sampling methods in the Zagros Oak Forests (Case study: Educational and research forest of Razi University. Kermanshah province). Iranian Journal of Forest and Poplar Research. 17(3), 359 – 368. (in Farsi).
[17]. Imani. F., Moradi. M. & Basiri. R. (2018). Biological diversity of vegetation in the dunes after two decades of consolidation activities and afforestation (Case Study: Region. Journal of Plant Research (Iranian Journal of Biology). 31 (2), 12-23. (in Farsi).
[18]. Jin. C., Oh. C.Y., Shin. S., Wilfred Njungwi. N. & Choi. C. (2020). A Comparative Study to Evaluate Accuracy on Canopy Height and Density Using UAV. ALS. and Fieldwork. Forests. 11(2), p.241.
[19]. Kercher. S. M., Frieswyk. C. B. & Zedler. J. B. (2003). Effects of sampling teams and estimation methods on the assessment of plant cover. Journal of Vegetation Science, 14(6), 899-906.
[20]. Kiani. B., Rahiminia. Gh.&  Emtehani. M. H. (2020). Investigation of the Structure, Distribution Pattern and Regeneration of Taradeh Desert Forest, Kerman. Desert  Management, 15, 85-100. (In farsi).
[21]. Kiani. B. Fallah, A., Tabari, M. & Irannejad Parizi. M. H. (2013). A comparison of distance sampling methods in Saxaul (halloxylon ammodendron C.A. Mey Bunge) Shrub-Lands, Polish Journal of Ecology, 61(2), 207-219.
[22]. Kisinger. F. E. & Eckert. P.O. (1960). A Comparison of the Line-Interception, Variable Plot and Loop Methods as Used to Measure Shrub-Crown Cover. Rangeland Ecology & Management/Journal of Range Management Archives, 13(1), 17-21.
[23]. Lisner. A., & Lepš, J. (2020). Everyone makes mistakes: Sampling errors in vegetation analysis-The effect of different sampling methods, abundance estimates, experimental manipulations, and data transformation. Acta Oecologica, 109, 1-10.
[24]. Mirzaei. M. & Bonyad. A. E. (2014). Defining the most appropriate transect method for estimation of Basal area: case study in Dalab forests. Ilam Province. Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 22 (1), 90 -98. (in Farsi).
[25]. Mirzaei. M., Eslam Bonyad. A. & Pourbabaei. H. (2015). Investigation Comparison of Transect sampling methods in Estimation of Quantitative Characteristics of Foerst (case study: Daalaab Forests of Ilam). Forest Research and Development. 1(2), 95-107. (in Farsi).
[26]. Paulo. M. J., Tomé. M., Otten. A. & Stein. A. (2005). Comparison of three sampling methods in the characterization of cork oak stand for management purposes. Canadian Journal of Forest Research, 35 (10), 2295-2303.
[27]. Qin. J., Zhang. Z., Geng. Y., Zhang. C., Song. Z. & Zhao. X. (2020). Variations of density-dependent seedling survival in a temperate forest. Forest Ecology and Management, 468. p.118158
[28]. Refahi. G. H. (1999). Water erosion and conservation. University of Tehran. 55pp.
[29]. Tavakoli. Neko. H., Pourmeidani. A., Adnani, M., Bagheri H. & Bayat. M. (2019). The causes of drying of Haloxylon in Hussein Abad Mish-Mast, Qom. Iran. Iranian Journal of Range and Desert Research. 26 (3), 650 – 659. (in Farsi).
[30]. USDA NRCS. (2018). Forestry Technical Note No. FOR–1 Forestry Inventory Methods. 30pp.
[31]. Woziwoda. B., Krzyżanowska. A., Dyderski. M.K., Jagodziński. A.M. & Stefańska-Krzaczek. E. (2018). Propagule pressure, presence of roads, and microsite variability influence dispersal of introduced Quercus rubra in temperate Pinus sylvestris forest. Forest Ecology and Management, 428, 35-45. [32]. Zobeiri. M. (2007). Forest Biometry. University of Tehran Press. 411 pp. (in Farsi).