سنجش توانمندی‌های ژئوتوریسمی مناطق کویری (مطالعه موردی: پلایای بجستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای ژئومورفولوژی، مشهد، ایران

10.29252/aridbiom.2021.11585.1730

چکیده

امروزه صنعت گردشگری به عنوان یک مقولة مهم و تأثیرگذار در اقتصاد جهانی پذیرفته شده است. در این میان، ژئوتوریسم یکی از نگرش‌های تازه در ارائة جاذبه‌های ژئوتوریسم اشکال اراضی است که تمامی ویژگی­های طبیعی و انسانی یک منطقه و هر چیزی که به آن ارزش دیدن می­دهد را شامل می­شود؛ همواره به دنبال معرفی و حفظ ظرفیت و توانمندی‌های گردشگری اشکال اراضی است. پلایای بجستان، در جنوب غرب استان خراسان رضوی و در جنوب شهرستان‌های خلیل­آباد و بردسکن و همچنین غرب و شمال غرب شهرستان‌های گناباد، فردوس و بجستان واقع شده و به نظر می­رسد از ارزش و توانمندی گردشگری مناسبی برخوردار است. این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از داده‌های حاصل از بازدیدهای میدانی و بهره­گیری از روش پرالونگ، قابلیت ژئومورفوتوریسمی پلایای بجستان را مورد ارزیابی قرار داده است. نتایج نشان می­دهد که ارزش کل میزان توانمندی گردشگری پلایای بجستان 45/0 بوده که بیانگر ارزش متوسط گردشگری این پلایای نمکی است. بیشترین امتیاز مربوط به ارزش اجتماعی-اقتصادی با 55/0 و ارزش علمی با 47/0 است. محاسبۀ میزان ارزش بهره‌وری و کیفیت بهره‌وری، بیانگر کم بودن توانمندی میزان بهره‌وری پلایای بجستان است.

کلیدواژه‌ها


[1]. Arooji, Hasan (2012). Location of optimal tourism geomorphosites with network analysis model and their evaluation through geomorphotouristic models (Case study: Tabas city). MSC thesis, Faculty of Geography, University of Tehran. (in farsi)
[2]. Baharvand, Mehdi (2008). Identification of geotourism potentials of Lorestan province and ranking of attractions based on AHP model. MSC thesis, Islamic Azad University and Central Tehran. (in farsi)
[3]. Rahman, Ali, Ghabishawi, Ali, Siraj, Mohammad & Rocky, Abbasgholi (2006). Omidieh Burnt Mountain Geotourism. 26th Earth Sciences Conference. Geological Survey of Iran.
[4]. Rahim pour, Ali (2001). Geotourism. International Bi-Quarterly Journal of Cultural Heritage, Tourism and Hotel Management, 33: 34-24.
[5]. Roustaei, Shahram & Bahrami, Zeinab (2013). Evaluation of geotouristic capabilities of Pol-e Dokhtar wetlands by Peralong method. Quarterly Journal of Geography and Urban-Regional Planning, 9: 82-69.
[6]. Shayan, Siavash & Sharifi Kia, Mohammad & Zare, Gholamreza (2010). Evaluation of geomorphotouristic capabilities of landforms based on Pralong method, Case study: Darab city. Geographical studies of arid regions, first year, 2: 91-73.
[7]. Safdarzadeh, Asadollah (2011). Evaluation of Aras and Khodaafarin Dam Capacities from Jananloo to Khomarloo. M.Sc. Thesis, Islamic Azad University, Ahar Branch.
[8]. Fani Thani, Firoozeh (2002). A Study of Ecotourism in Protected Areas of Mazandaran. M.Sc. Thesis, Faculty of Natural Resources, Tarbiat Modares University.
[9]. Qaderizadeh, Hana (2009). Zoning of geotourism potentials of Kurdistan province and analyzing their role in regional development. M.Sc. Thesis, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Tabriz.
[10]. Mohseni, Neda (2011). Assessing the capabilities of Arasbaran region using Pralong method. Master Thesis, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Tabriz.
[11]. Ghasemzadeh Ganjaei, Mohammad & Karimi, Ali Reza & Zein Al-Dini, Ali & Khorasani, Reza (2016). Study of mineralogical, micromorphological and evolutionary characteristics of Bajestan plateau soils. Soil and water, and agricultural sciences and industries, 6: 2046-2059
[12]. Mokhtari, Davood (2010). Ecotourism Capacity Assessment of Geomorphic Locations of Ruined Mill Basin in Northwestern Iran by Peralong Method. Geography and Development, 18: 52-27.
[13]. Mokhtari, Davood (2013). Is Jolfa-Hadishahr plain a geomorphological place (geomorphosite) A New Approach in Tourism Management? Journal of Geography and Planning (Faculty of Geography), 43: 305-275.
[14]. Maghsoudi, Mehran & Shamsipour, Ali Akbar & Nourbakhsh, Fatemeh (2011). Potential Assessment of Optimal Geomorphotourism Development Areas (Case Study of Maranjab Region in the South of Salt Lake). Natural Geography Research, 77: 1-19.
[15]. Mahboubi, Assadollah & Mousavi Harami, Reza & Mahmoudi Gharayi, Mohammad Hossein & Mansouri Daneshvar, Parviz & Khaneh Bad, Mohammad (2008). Interpretation of Paragenetic Sequence of Upper Cretaceous Carbonate Sediments in Northeast Bajestan. Journal of Science, University of Tehran, 2: 85- 75.
[16]. Yamani, Mojtaba & Azimi Rad, Samad & Bagheri Seyed Shokri, Sajjad (2012). Investigation of geotourism capabilities of geomorphosites in Seymareh region using Peralong method. Quarterly Journal of Geography and Environmental Sustainability, 2: 88-69. (in farsi)
[17]. Brandolini, P. & Faccini, F. & Piccazzo, M. (2006). Geomorphological Hazard and Tourist Vulnerability along Portofine Paek trails (Italy). Natural Hazards and Earth System Sciences, 6(4): 563-571.
[18]. Comanescu, L. & Alexandru, N. & Robert, D. (2011). Evaluation of geomorphosites in Vistea Valley (Fagaras mountains-Carpathians, Romania). International Journal of the Physical Sciences, 6(5): 1161-1168.
[19]. Connor, A. & Zerger, A. & Itami, B. (2005). Geo-temporal Tracking and Analysis of Tourist Movement. Mathematics and Computers in Simulation, 69: 135-150.
[20]. Dowling, R. K. & Newsome, D. (2006). Geotourism.
[21]. Dowling, Ross, K (2011). Geotourisms Global Growth. Geoheritage: 1-13.
[22]. Fassoulas, C & Mouriki, D & Dimitriou - Nikolakis, P & Iliopoulos, G (2011). Quantitative Assessment of Geotopes as an Effective Tool for Geoheritage Management. geoheritage, 4(3): 177-193.
[23]. Feuillet, Th. & Sourp, E. (2011). Geomorphological Heritage of the Pyrenees National Park (France): Assessment, Clustering, and Promotion of Geomorphosites. Geoheritage, 3:151–162.
[24]. Leopold, A. (1949). A Sand County Almanac. Oxford University Press.
[25]. Panizza, M. (2001). Geomorphosites: Concepts, Methods and Example of Geomorphological Survey. Chinese Science Bulletin, 46(l): 4-6.
[26]. Pralong, J. P. (2005). A Method for Assessing the Tourist Potential and Use of Geomorphological Sites. Géomorphologie: Relief, Processus, Environnement, 3: 189-196.
[27]. Quaranta, G. (1993). Geomorphological Assets: Conceptual Aspect and Application in the Area of Crodo da Lago (Cortina d’Ampezzo, Dolomites), in Panizza M., Soldati M., Barani D. (Eds). European Intensive Course on Applied Geomorphology, Proceedings, Modena – Cortina d’Ampezzo, 24 June – 3 July 1992:49-60.
[28]. Reynard, E. (2007). A Method for Assessing the Scientific and Additional Values of Geomorphosie. GeographicaHelventa, 3: 1-13.
[29]. Tourtellot, J. (2004). Geotourism. National Geographic Society, USA.