دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، آذر 1395، صفحه 1-107 
تحلیل روند تعداد روزهای همراه با گرد و غبار در ایران

صفحه 11-23

زهره رفیعی مجومرد؛ محمدرضا یزدانی؛ محمد رحیمی