دوره و شماره: دوره 6، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 1-101 
تأثیر تلقیح باکتری محرک رشد Pseudomonas putida بر تحمل به شوری نهال‌های استبرق (Calotropis procera Ait.)

صفحه 81-94

محمد بهمنی؛ سید غلامعلی جلالی؛ احمد اصغرزاده؛ مسعود طبری کوچکسرایی


اثر تنش خشـکی بر برخی صفــات زراعی و فیزیولوژیکی توده‌های شنبلیله‌ بومی ایــران

صفحه 95-101

داود صادق زاده اهری؛ محمدرضا حسندخت؛ عبدالکریم کاشی؛ احمد عمری