ارزیابی سطوح ماسه بادی و کود حیوانی بر شاخص‌های رشد و میزان آلیسن در سیر

دوره 11، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 93-104

محمد جهانتیغ؛ مهدی دهمرده؛ محمد گلوی؛ عیسی خمری؛ حلیمه پیری


ارزیابی کمبود فضای رشد، پایداری و کیفیت درختان کاج الدار و نارون چتری در فضای سبز دانشگاه یزد

دوره 11، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 97-108

فهیمه بیات؛ بهمن کیانی؛ محمد هدایتی آینده؛ مهران روح نیا


مقایسه روش های نمونه برداری قطعه نمونه و خط نمونه در برآورد درصد زنده مانی نهالکاری کانون‌های گردوغبار

دوره 10، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 99-111

سجاد عالی محمودی سراب؛ کورش بهنام فر؛ مهری دیناروند؛ محمد فیاض؛ کهزاد حیدری؛ سیدعبدالحسین آرامی؛ مرجان سعیدی؛ سیدصفی الله سجادی نیا


تعیین توزیع آماری مناسب برای محاسبه شاخص RDI در مناطق خشک (مطالعه موردی: ایران مرکزی)

دوره 11، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 105-121

سعید معینی فر؛ محمد امین اسدی؛ حسین ملکی نژاد؛ علی طالبی


پهنه بندی ریسک خشکسالی هواشناسی در سامان های عرفی عشایر کرمانج خراسان شمالی

دوره 10، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 109-125

جواد میری سلیمان؛ مجید اونق؛ حسین بارانی


رابطه بین ویژگی های فیزیکوشیمیایی خاک با رویشگاه های گزپرشاخه (.Tamarix ramosissima L)

دوره 11، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 123-134

سید حمید متین خواه؛ زینب کاوه سدهی؛ زهرا جعفری


بررسی تأثیر خشکسالی بر رویداد گردوغبار استان کرمان با استفاده از داده های هواشناسی و تصاویر ماهواره ای

دوره 11، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 133-151

زهره ابراهیمی خوسفی؛ محسن ابراهیمی؛ مریم میراکبری؛ مجتبی سلیمانی ساردو


ویژگی‌های رویشی لگجی (Capparis spinosa) تحت تأثیر پرایمینگ زیستی، شیمیایی و مکانیکی

دوره 10، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 149-158

ندا ابراهیمی محمدآبادی؛ سیدحسن کابلی؛ فرهاد رجالی؛ علی اصغر ذوالفقاری


مقایسه شاخص تحمل به آلودگی در دو گونه تاغ (Haloxylon aphyllum) و قره‌داغ (Nitraria schoberi) تحت شرایط گرد و غبار

دوره 11، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 153-161

محمود نجفی زیلایی؛ اصغر مصلح آرانی؛ حسن اعتصامی؛ مهری دیناروند


به گزینی مکان های مستعد توسعه مزارع خورشیدی در استان خراسان جنوبی با استفاده از روش Fuzzy-AHP

دوره 10، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 161-172

فاطمه جهانی شکیب؛ فاطمه جعفری پور؛ بهاره حسینی


بررسی انگیزه های مؤثر بر ترک شکار توسط شکارچیان (مطالعه موردی: استان یزد)

دوره 10، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 163-172

محمدحسین ایران نژاد پاریزی؛ زینب یعقوبی مقدم؛ حمید سودایی زاده


مقایسه تحمل به خشکی ارقام ایرانی و خارجی گلرنگ با استفاده از شاخص های تحمل

دوره 10، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 175-191

محمدرضا نقوی؛ عیسی پیری؛ معروف خلیلی؛ ابوالفضل توسلی


ارزیابی ساختار و عملکرد چشم‌انداز‌های بیابانی با استفاده از تحلیل عملکرد چشم‌انداز و شاخص‌های سنجش از دوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1401

سید مهدی امیرآبادی زاده؛ حسین بشری؛ رضا جعفری