دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / پذیرفته شده

ارزیابی ساختار و عملکرد چشم‌انداز‌های بیابانی با استفاده از تحلیل عملکرد چشم‌انداز و شاخص‌های سنجش از دوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1401

سید مهدی امیرآبادی زاده؛ حسین بشری؛ رضا جعفری