شماره جاری: دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-164 

4. ارجحیت غذایی یوز آسیایی Acinonyx jubatus venaticus در پناهگاه حیات‌وحش نایبندان

صفحه 43-52

باقر نظامی بلوچی؛ هومن جوکار؛ رجبعلی کارگر؛ بهاره زاهدیان


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر
شاپا چاپی
2008-790 X
شاپا الکترونیکی
2588-6487