ارجحیت غذایی یوز آسیایی Acinonyx jubatus venaticus در پناهگاه حیات‌وحش نایبندان

دوره 9، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 43-52

باقر نظامی بلوچی؛ هومن جوکار؛ رجبعلی کارگر؛ بهاره زاهدیان


ارزیابی هیبرید‌های جدید چغندرقند براساس شاخص‌های تحمل به تنش در شرایط شور

دوره 5، شماره 1، شهریور 1394، صفحه 44-54

زهرا عباسی؛ احمد ارزانی؛ محمد مهدی مجیدی؛ پریسا مشایخی


بررسی تنوع گونه‌ای و رابطة آن با عوامل محیطی در مراتع اشتهارد

دوره 1، شماره 2، دی 1389، صفحه 41-49

محمدعلی زارع چاهوکی؛ راحله نودهی؛ علی طویلی


تهیه نقشه رویشگاه پتانسیل گونه Astragalus verus Olivier با استفاده از روش‌ رگرسیون لجستیک

دوره 3، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 42-55

مژده صفائی؛ مصطفی ترکش؛ مهدی بصیری؛ حسین بشری


بررسی اثرات تنش شوری و خشکی بر جوانه‌زنی و رشد اولیه گونه دارویی و در حال انقراض زوفایی (.Thymbra spicata L)

دوره 4، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 42-53

اصغر مصلح آرانی؛ مصطفی نادری؛ اعظم غلام نیا؛ عبد السلام پیری؛ مهرداد کهزادیان


اثر تنش خشکی بر ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیکی و بیوشیمیایی سه گونه چمن گرمسیری رایج در خشک منظر

دوره 7، شماره 2، آبان 1396، صفحه 43-56

هستی میناوی؛ محمدرضا صالحی سلمی؛ مختار حیدری؛ اسماعیل خالقی


شناسایی اجتماعات گیاهی شورروی و ارتباط آنها با خصوصیات خاک در مراتع سرخ ده دامغان

دوره 1، شماره 1، مهر 1389، صفحه 45-56

شهلا قادری؛ جمشید قربانی؛ زینب جعفریان؛ مریم شکری


اثر کم آبی بر زنده مانی، رشد، تبادلات گازی و روابط آبی نهال های سرو نقره ای و سرو شیراز

دوره 8، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 49-58

مرتضی روکی؛ مسعود طبری کوچکسرایی؛ سید احسان ساداتی


بررسی تأثیر تنش شوری بر سه گونه ی کهور (Prosopis Juliflora, P. cineraria, P. koelziana) در مراحل جوانه‌زنی و دانه‌رست

دوره 1، شماره 3، فروردین 1390، صفحه 51-62

زینب سلیمانی؛ اصغر مصلح آرانی؛ حمید سودائی‌زاده


تحلیل فضایی و بررسی روابط الگوهای پیوند از دور با خشکسالی‌های ایران مرکزی

دوره 7، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 51-65

مهران فاطمی؛ کمال امیدوار؛ احمد مزیدی؛ ابراهیم مسگری؛ حمیده دهقان


بررسی مؤلفه های رویشی گونه Artemisia sieberi در ارتباط با متغیرهای بارندگی و خصوصیات فیزیکی- شیمیایی خاک در مراتع استپی یزد

دوره 1، شماره 4، مهر 1390، صفحه 52-62

جلال عبداللهی؛ حسین نادری؛ احمد اخوتیان؛ منیرالسادات طباطبایی زاده


پاسخ مورفولوژیکی نهال داغداغان (Celtis caucasica Willd.) به تنش شوری در نهالستان

دوره 4، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 53-65

عبدالحسین طباطبایی؛ حمید جلیل وند؛ حمید آهنی


اثر محلول پاشی کودآهن بر برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی و فیتوشیمیایی سرخارگل (Echinaceae purpurea) تحت تیمارهای کم‌آبی

دوره 9، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 53-70

سارا خراسانی‌نژاد؛ حسین گرگینی شبانکاره؛ ملیحه آزادی؛ زهرا مهاجروطن


بررسی میزان خروج خاک از مزارع فاریاب در اثر برداشت محصولات مختلف با ریشه غده‌ای

دوره 5، شماره 1، شهریور 1394، صفحه 55-65

محمد فرجی؛ علیرضا امیریان چکان؛ مسعود جعفری زاده


ارزیابی تحمل به شوری در اکوتیپ های مختلف پده (.Populus euphratica Olive) با استفاده از شاخص های تحمل به تنش

دوره 9، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 55-66

حسین توکلی نکو؛ انوشیروان شیروانی؛ محمد حسن عصاره؛ سید مهدی ادنانی؛ منیره محبی کیا