دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، مهر 1389، صفحه 1-79 
کاربرد روش‌های آمار مکانی در مدل‌های پیش‌بینی رویشگاه گونه‌های گیاهی

صفحه 13-24

محمدعلی زارع چاهوکی؛ محمد زارع ارنانی؛ اصغر زارع چاهوکی؛ لیلا خلاصی اهوازی


آنالیز حساسیت چهار رابطه برآورد زمان تمرکز در حوزه های آبخیز

صفحه 57-67

محمد رضا کوثری؛ محمد علی صارمی نایینی؛ مهدی تازه؛ محمد رحیم فروزه