شناسایی اجتماعات گیاهی شورروی و ارتباط آنها با خصوصیات خاک در مراتع سرخ ده دامغان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

خاک بخشی از اکوسیستم­های مرتعی در مناطق مختلف رویشی کشور شور است. پراکنش گیاهان در این اراضی وابسته به خصوصیات خاک است که شناسایی تغییرات پوشش گیاهی در ارتباط با خصوصیات خاک برای مدیریت و احیاء این اراضی لازم است.پژوهش حاضر با هدف شناسایی اجتماعات گیاهی مهم شورروی و رابطه آنها با خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در مراتع سرخ­ده دامغان در استان سمنان انجام گرفته است. روش نمونه­برداری تصادفی- منظم در واحدهای گیاهی همگن بوده که در هر پلات درصد پوشش تاجی به تفکیک گونه­ها ثبت گردید. نمونه­برداری خاک در واحدهای گیاهی همگن انجام و برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک اندازه­گیری شدند. نتایج آنالیز خوشه­ای منجر به تفکیک پنج اجتماع گیاهی در منطقه گردید. آنالیز واریانس نشان داد که که اجتماعات گیاهی از نظر همه خصوصیات خاک دارای اختلاف معنی­دار می­باشند. شاخص­های تنوع و غنای گونه­ای در اجتماع Hypocylix kerneri - dendroidesSalsola به طور معنی­داری بیشتر از سایر اجتماعات گیاهی بود. نتایج آنالیز چند متغیره نشان داد که خصوصیات خاک پراکنش گونه­های گیاهی منطقه را به طور معنی­داری تحت تاثیر قرار داده به طوری که تغییر در خصوصیات خاک منطقه می­تواند تبدیل اجتماعات گیاهی به یکدیگر را در پی داشته باشد. مهم­ترین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در تفکیک اجتماعات گیاهی منطقه هدایت الکتریکی، پتاسیم، آهک و بافت خاک بودند.

کلیدواژه‌ها