دوره و شماره: دوره 9، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 1-164 
ارجحیت غذایی یوز آسیایی Acinonyx jubatus venaticus در پناهگاه حیات‌وحش نایبندان

صفحه 43-52

باقر نظامی بلوچی؛ هومن جوکار؛ رجبعلی کارگر؛ بهاره زاهدیان