مدل‌سازی زیستگاه لانه‌گذاری سسک جنبان (Scotocerca inquieta) در منطقه حفاظت شده باغ شادی، استان یزد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه محیط زیست، واحد میبد، دانشگاه آزاد اسلامی، میبد، ایران

2 کارشناس اداره حفاظت محیط زیست، شهرستان تالش

10.29252/aridbiom.2020.1820

چکیده

جمعیتی از سسک جنبان در منطقه حفاظت شده باغ شادی در استان یزد با تراکم نسبتا بالایی زیست می‌کند. در طی دو سال متوالی (بهار 1394 و 1395) زیستگاه لانه گذاری این گونه در منطقه مطالعاتی مورد بررسی قرار گرفت. تعداد 37 آشیانه پرنده در منطقه شناسایی گردید. متغیرهای زیستگاهی نظیر نوع، تعداد، در صد پوشش و ارتفاع گونه‌های گیاهی، فاصله آشیانه تا نزدیک ترین منبع آب، جاده، سکونت‌گاه‌های انسانی همچنین ارتفاع و قطر لانه و تراکم لانه حشرات در نقاط حضور و عدم حضور این پرنده اندازه گیری و مقایسه شد. هدف اصلی این پژوهش مشخص کردن متغیرهای مؤثر در انتخاب زیستگاه لانه گذاری سسک جنبان در منطقه حفاظت شده باغ شادی بود. نتایج نشان داد که این گونه به طور مشهودی درختچه تنگرس (Amygdalus  lycioides) را نسبت به سایر گونه‌های گیاهی موجوددر منطقه ترجیح می‌دهد و بیشتر لانه هایش را برروی این درختچه با تراکم و ارتفاع بالاتر که از جاده و سکونت‌گاه‌های انسانی فاصله داشته و به منابع آبی نزدیک‌تر است، مستقر می‌کند. تراکم لانه حشرات به منظور تامین غذا مهم ترین مؤلفه در انتخاب مناطق لانه گزینی سسک جنبان در منطقه حفاظت شده باغ شادی است.

کلیدواژه‌ها


[1]. Aghanajafizadeh, S., Eslami, K., Abbasian, H., and Heydari, F., (2014). Nest-site selection by the Woodchat Shrike (Lanius senator) in Boroyeh Wildlife Sanctuary, Inner Iran. Zoology in the Middle East, 60, 20-23.
[2]. Bird Life International (2012). "Scotocerca inquieta"IUCN Red List of Threatened Species. Version 2013.2. International Union for Conservation of NatureRetrieved November 26, 2013from http://www.Birdlife International.org.
[3]. Cretzschmar, D., (1830). "Scotocerca inquieta.Integrated Taxonomic Information System (ITIS). Retrieved February 27, 2016, from http://www.itis.gov.
[4]. Erdos, A., 2009. Nest-site selection and breeding ecology of Sky Larks Alaudaar vensis in Hungarian farmland. Bird Study, 56, 259-263.
[5]. Fey, K., Vuorisalo, T., Lehikoinen, A., and Vesa, S., (2015). Urbanisation of the wood pigeon (Columba palumbus) in Finland. Landscape and Urban Planning, 134, 188-194.
[6].  Gruppo Piemontese, S., Bonelli, F. A., Storia Naturale, M .(2013). First breeding attempt of spectacled warbler Sylvia conspicillata in the Italian Alps. Avocetta, 37, 63-66.
[7]. Hollander, H., Van Dyck, H., San Martin, G., Titeux, Nicolas. (2011). Maladaptive Habitat Selection of a Migratory Passerine Bird in a Human-Modified Landscape. Plos – One, 6, 1-11.
[8]. Matantseva, M., Simonov, S. A., Lapshin, N.V. (2016). Nesting of the willow warbler (Phylloscopus trochilus Linnaeus, 1758) (Sylviidae, Aves) in natural and urban habitats of Karelia. Biology bulletin, 43, 1357-1364.
[9]. Mansoori, J.(1999). A field guide of Iranian bird. Tehran: Farzane,416. (in Farsi)
[10].Orban, Z., (2004). Nest construction and roosting behaviour of a Crested Lark Galerida cristata population nesting on flat roofs in Hungary .Ornis Hung, 14, 1-13.
[11].Prokes ova, J. and Kocian, K., (1999). Habitat selection of two Acrocephalus warblers breeding in reed beds near Malacky (Western Slovakia). Biologia, Bratislava, 59, 637-644.
[12].Sarhangzadeh, J. and Goshtasb, H., (2012). Detailed design of Baghshadi protected area management. Environmental conservation office of Yazd, 90-93.(in Farsi)