امکان سنجی ساخت نیروگاه های خورشیدی فتوولتاییک در استان یزد با بررسی متغیرهای اقلیمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، دانشکده زمین‎شناسی، دانشگاه پیام نور، یزد، ایران.

10.29252/aridbiom.2020.1819

چکیده

با گسترش جعمیت جهان، افزایش مصرف انرژی و کم شدن منابع انرژی تجدید ناپذیر گران و آلوده‌کننده، نیاز به استفاده از انرژی‎های پاک و پایداری مانند انرژی خورشیدی، بیش‌ازپیش موردتوجه قرارگرفته است. مکان­یابی مناطق مستعد ساخت نیروگاه خورشیدی فتوولتاییک در استان یزد به‌کارگیری از روش تحلیل سلسله مراتبی، و همپوشانی نه لایه اطلاعاتی اصلی براساس نظرسنجی خبرگان صورت گرفت. این لایه‎ها عبارتند از؛ ساعت آفتابی، رطوبت، بارندگی، تبخیر، دما، ارتفاع، فاصله از راه دسترسی، گسل و فاصله از پست برق. آمار مربوط به 11 ایستگاه­سینوپتیک کل استان یزد تهیه و محاسبات آماری در بازه زمانی 15 ساله (1395- 1380) انجام شد. مناطق مستعد ساخت نیروگاه خورشیدی، تعیین گردید. این مناطق بخشی از شهرستان­های یزد، بافق، اردکان، میبد، صدوق و خاتم است. پس از اعمال لایه حریم و در نظر گرفتن مناطق ممنوعه با انجام بازدید میدانی در آخر پنج درصد از مساحت استان یزد مناسب برای ساخت نیروگاه­­ خورشیدی فتوولتاییک تشخیص داده شد. این مناطق در جنوب و جنوب شرقی شهر یزد و قسمتی از شهر بافق قرار دارند.

کلیدواژه‌ها


[1]. Arbabi, R., & Arbabi, H. (2015). The Potential of Solar Power Plants Using the Model (AHP) and the Geographic Information System in the Sistan and Baluchestan Province. The First National Congress on Designing Modern Engineering with a Sustainable Development and Environmental Conservation Approach, Semnan, National Arman Foundation,1-16. (in Farsi)
[2]. Badri, A., Emadifar, R., Vafaiy, S., & Aldermi., M. (2016). Simulation and evaluation of solar potential of Tehran, Kerman and Yazd for the construction of 500 kV photovoltaic power plant using PVsyst software, Energy, 19(1), 153-166. (in Farsi)
[3]. Georgiou, A., & Skarlatos, D. (2016). Optimal site selection for sitting a solar park using multi-criteria decision analysis and geographical information systems, Geoscientific. Instrumentation Methods and Data Systems, 5, 321–332.
[4]. Hernandeza, R.R. Madison, K.B. Hoffackerc  Michelle, L. Mariscal, M. Wud, G. C. & Allenc, M. F. (2016). Solar energy development impacts on land cover change and protected areas, Proceedings of the National Academy of Sciences, 112(44), 13579-13584
[5]. International Finance Corporation. (2015). Utility-Scale Solar Photovoltaic Power Plants A Project Developer’s Guide. ifc.org, Washington D.C., 20433.
[6]. International Renewable Energy Agency. (2014(. Estimating the Renewable Energy Potential in AfricaA GIS-based approach, P 70, IRENA Innovation and Technology CentreGermany.www.irena.org
[7]. Khan, G., & Rathi, S. (2014). Optimal Site Selection for Solar PV Power Plant in an Indian State Using Geographical Information System (GIS), Emerging Engineering Research and Technology, 2(7), 260-266.
[8]. Krpan, L., Steko, V., & Koren, Z. (2012). Model for selecting locations for construction of solar power plants. Gradevinar, 64(9), 741-748.
[9]. Mehos, M., & Owens, B. (2004). An Analysis of Sitting Opportunities for Concentrating Solar Power Plants in the Southwestern United States. In World Renewable Energy Congress VIII.
[10].Organization energies of renewable and productivity Energy Electricity (SATBA). (2018) Report on identifying high potential sites and assessing renewable energy sources in the country, Potentiometric office and resource assessment Ministry of Power, P (9). (in Farsi)
[11].Pak Tinat M., (2012). Land Potentiometry for the establishment of photovoltaic power plants based on multicriteria decision-making and remote sensing data in Iran, Master thesis, Faculty of Geography, University of Tehran. (in Farsi)
[12].Pires, A., Chang, N. B., & Martinho, G. (2011). An AHP-based fuzzy interval TOPSIS assessment for sustainable expansion of the solid waste management system in Setubal Peninsula, Portugal. Resources, Conservation and Recycling, 56(1), 7-21.
[13].Rasi, A., & Alaedin, F. (2017). Location of Solar Power Plant by Investigating Climate Parameters in Qazvin Province Using TOPSIS, 4th International Conference on Environmental Planning and Management, (2,3), 1-9. (in Farsi)
[14].Trieb, F., Schillings, C., O’sullivan, M., Pregger, T., & Hoyer-Klick, C. (2009). Global potential of concentrating solar power. German Aerospace Centre (DLR).