دوره و شماره: دوره 8، شماره 2، بهمن 1397، صفحه 1-112 
امکان سنجی تغذیه مصنوعی در دشت تایباد با استفاده از روش فرآیند تحلیل شبکه (ANP)

صفحه 1-13

احمد اشتیاقی جو؛ حسین ملکی نژاد؛ محمدرضا اختصاصی؛ جواد چزگی


بررسی منابع انتشار عناصر معلق در هوای شهر کرمانشاه

صفحه 65-76

زینب نظری؛ نعمت الله خراسانی؛ سادات فیض نیا؛ محمود کرمی