کلیدواژه‌ها = پوشش گیاهی
مقایسه بانک بذر خاک مناطق چرا شده و چرانشده در عمق های مختلف خاک

دوره 1، شماره 4، مهر 1390، صفحه 64-74

رضا عرفان زاده؛ سیدحمزه حسینی کهنوج؛ قاسمعلی دیانتی تیلکی