دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 1-97 
بررسی کیفیت علوفه و نیاز روزانه معادل واحد دامی چرا کننده درمراتع ندوشن

صفحه 1-11

حسین ارزانی؛ فرزانه خجسته؛ جواد معتمدی؛ ناصر باغستانی میبدی


نقش موسیلاژ در افزایش مقاومت به خشکی گیاهان در مرحله جوانه زنی و دانه رست (مطالعه موردی: اسفرزه و بارهنگ)

صفحه 12-24

مرضیه حاج رضایی؛ حمید سودائی زاده؛ سید علی محمد میرمحمدی میبدی؛ اصغر مصلح آرانی