اثر تنش خشکی بر برخی از شاخص های فیزیولوژیکی دو رقم سیب‌زمینی (Kenebec و Concord) در شرایط کشت درون شیشه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق تحمل به خشکی گیاه سیب‌زمینی در دو رقم Kenebec و Concord در شرایط کشت درون شیشه بررسی شد. ابتدا قطعه­هایی از ساقه دارای یک جوانه جانبی از هر دو رقم سیب زمینی در محیط کشت  MS حاوی 50 میکرومولار تیوسولفات نقره تکثیر شدند. سپس به محیط کشت مایع MS منتقل و پس از ریشه‌دهی، در معرض تنش خشکی با غلظت های صفر، 2 و 4 درصد محلول پلی اتیلن گلیکول، به مدت 14 روز قرار گرفتند. پس از پایان مدت تنش، شاخص­های فیزیولوژیکی شامل وزن تر، وزن خشک و محتوای رنگیزه های فتوسنتزی (کلروفیل a, b, کل و کاروتنوئید) جهت تعیین گیاهان متحمل و حساس به تنش اندازه­گیری شد. نتایج نشان داد که رقم Kenebec نسبت به رقم Concord کاهش کمتری در شاخص­های مذکور تحت شرایط تنش نشان داده و مقاوم­تر است. جهت مطالعه ساز وکارهای تحمل به خشکی در هر دو رقم، میزان پرولین و قندهای محلول در اندام هوایی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که با افزایش غلظت پلی اتیلن گلیکول، مقدار پرولین و همچنین مقدار قندهای محلول در اندام هوایی به‌طور معنی‌داری در رقم Kenebec افزایش می­یابد. افزایش در مقدار پرولین در رقم Concord فقط تا غلظت 2% مشاهده شد. مقدار کربوهیدرات محلول رقم Concord با افزایش غلظت‌ پلی اتیلن گلیکول، تغییر معنی­داری از نظر آماری نسبت به نمونه شاهد نشان نداد.

کلیدواژه‌ها