کلیدواژه‌ها = حفاظت
پیش بینی تأثیر تغییر اقلیم بر پر اکنش گیاهان شهدزا و گرده زای .Teucrium polium L و Thymus kotschyanus Boiss. & Hohen

دوره 11، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 75-86

فاطمه علی نژاد؛ احمدرضا محرابیان؛ اسدالله احمدی خواه؛ طیبه اکبری ازیرانی؛ داریوش مینایی طهرانی


بررسی انگیزه های مؤثر بر ترک شکار توسط شکارچیان (مطالعه موردی: استان یزد)

دوره 10، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 163-172

محمدحسین ایران نژاد پاریزی؛ زینب یعقوبی مقدم؛ حمید سودایی زاده