بررسی انگیزه های مؤثر بر ترک شکار توسط شکارچیان (مطالعه موردی: استان یزد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

3 دانشیار، گروه مدیریت بیابان، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

10.29252/aridbiom.2021.2006

چکیده

شکار یک پدیده­ ی اجتماعی است. یکی از راه ­های حفاظت از محیط ­زیست، ایجاد فرهنگ زیست محیطی در جامعه شکارچیان است. این افراد به عنوان بخشی از جامعه می ­توانند نقش کلیدی برای حفظ و احیای حیات ­وحش داشته باشند. جامعه آماری این تحقیق، 52 نفر از شکارچیان استان یزد را تشکیل می­دهد. یافته­ های مربوط به انگیزه­ی ترک شکار از طریق پرسش­نامه به دست آمد. نوع تحقیق پیمایشی است. جهت تجزیه و تحلیل داده ­ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. جهت تعیین نقش عوامل مؤثر در ایجاد رفتار شکارچیان نادم از آزمون ویلکوکس تک­ نمونه ­ای و برای تجزیه و تحلیل داده­ ها از نرم افزارSPSS23 استفاده شد. نتایج نشان داد که ارتباط معنی ­داری بین انگیزه­ های مختلف و شکار توسط شکارچی وجود دارد. انگیزه ­های فردی و خانوادگی، انگیزه­ های معنوی، دولت، عوامل اجتماعی و جایگزین­ های شکار از دیدگاه پاسخ­گویان نقش مثبتی در ترک شکار آنان داشته است. با افزایش دانش ­زیست محیطی شکارچیان نسبت به موضوعات حفاظت حیات­ وحش، گونه ­ها، زیستگاه­ ها و طبیعت، انگیزه­ های اقدام به شکار کاهش می­یابد. بر اساس یافته­ های این پژوهش قانون تأثیری در ترک شکار آنان ندارد. انگیزه­ی اصلی اکثر شکارچیان این تحقیق برای شکار کردن تفریح و سرگرمی بوده است و بودن فرد در خانواده ­ای که سابقه شکار دارد میل به شکار را افزایش داده است. همچنین نتایج نشانگر سطح بالای دانش شکارچیان نسبت به محیط زیست می ­باشد. پوستر آموزشی، نصب تابلو آموزشی، نوع رفتار محیط­ بانان، فیلم، نمایشگاه عکس، تشویق عکاس عکس خوب از یک گونه ­ی حیات ­وحش، برگزاری همایش، فرهنگ­ سازی از کودکی در مدارس در تغییر رفتار یک شکارچی اثر گذاشته و منجر به تثبیت رفتار آنان می­گردد. 

کلیدواژه‌ها


[1]. Ashayeri, S. (2015). Motives for Poaching in Golestan National Park, Wildlife Twenty-Fourth Seminar Iranian Cheetah Society. (in Farsi).
[2]. Ashayeri, S. and Newing, H. (2012). Meat, Markets, Pleasure and Revenge. Multiple Motivations For Hunting In Bamu National Park, Fars Province, Iran Parks, 18(1): 125.
[3]. Besmeli, M.R. and Asrari, E. 2014, The Effect of Environmental Education in Reducing Wildlife Hunting Case Study: Protected Area Shaskouh, The National Conference of Environmental and Technical Studies, Environmental Assessment Hegmataneh Forum, (in Farsi).
[4]. Cole, M. (2013). Perceotions of Hunting Among Recreation, Parks, and Tourism Administration Students at Cal Poly, San Luis Obispo, The Faculty of the Recreation, Parks, and Tourism Administration Department California Polytechnic State University, San Luis Obispo.
[5]. Gibson, C. (1995). Transforming Rural Hunters into Conservationists: An Assessment of Community-Based Wildlife Management Programs in Africa, World Development, 23: 941-957.
[6]. Jasmyan Baghlani, A. (2012). Wildlife Gunpoint to Iran, The First National Conference on Environmental law and Natural Resources Zagros, Khorramabad, Lorestan Governor's Office of Emergency Management, (in Farsi).
[7]. Kahler, J. and Gore, M. (2015). Local Perceptions of Risk Associated With Poaching of Wildlife Implicated in Human-Wildlife Conflicts in Namibia. Biological Conservation.
[8]. Pailler, S. and Wagner, J. and McPeak, J and Floyd, D. (2009). Identifying Conservation Opportunities among Malinké Bushmeat Hunters of Guinea, West Africa. Hum Ecol, 37: 761–774.
[9]. Vafadar, F. 2013. Wildlife Management in partnership with the people, the National Conference of Environmental Research, Hamadan University Mofateh martyr, environmental assessment Hegmataneh. (in Farsi).
[10]. Voracek, M. and Gabler, D. and Kreutzer, C. and Stieger, S. and Swami, V. and Formann, A. (2010). Multi-method Personality Assessment of butchers and Hunters: Beliefs and Reality. Personality and Individual Differences, 49: 819–822.