کلیدواژه‌ها = متغیرهای محیطی
مدل‌سازی پراکنش گیاه گز پرشاخه (.Tamarix ramosissima Ledeb) در استان اصفهان بر مبنای مدل حداکثر آنتروپی (MAXENT)

دوره 11، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 45-55

سید عباس میرجلیلی؛ زهرا جابرالانصار؛ محمد علی قوامپور


بررسی تاثیر تغییر اقلیم بر دامنه پراکنش گونه . Prunus eburnea (Spach) Aitch. & Hemsl با استفاده از مدل مکسنت

دوره 11، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 63-75

سمیه زنگی آبادی؛ حسن زارع مایوان؛ حسین مصطفوی؛ حجت اله رنجبر


بررسی مؤلفه های رویشی گونه Artemisia sieberi در ارتباط با متغیرهای بارندگی و خصوصیات فیزیکی- شیمیایی خاک در مراتع استپی یزد

دوره 1، شماره 4، مهر 1390، صفحه 52-62

جلال عبداللهی؛ حسین نادری؛ احمد اخوتیان؛ منیرالسادات طباطبایی زاده