بررسی مؤلفه های رویشی گونه Artemisia sieberi در ارتباط با متغیرهای بارندگی و خصوصیات فیزیکی- شیمیایی خاک در مراتع استپی یزد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

جهت مدیریت و بهره­برداری صحیح از مراتع، نیاز به شناسایی خصوصیات گونه­های اصلی تشکیل­دهنده و تعیین عوامل محیطی مؤثر بر پراکنش آن­ها است. به­منظور شناخت اثر عوامل محیطی بر استقرار و رشد کمی و کیفی گونۀ درمنه دشتی (Artemisia sieberi) در استان یزد، پس از بازدید میدانی، 14 رویشگاه از این گونه در نقاط مختلف استان انتخاب و مورد پایش سالانه قرار گرفت. برای اندازه­گیری درصد تاج پوشش و میزان تولید در هر رویشگاه از روش پلات­گذاری در امتداد ترانسکت استفاده شد. همچنین در ابتدای هر ترانسکت پروفیل حفر شد که با توجه به مرز تفکیک افق­ها در منطقه و عمق ریشه­دوانی، از عمق 40-0 سانتی­متری نمونة خاک برداشت شد. با مخلوط نمودن نمونه­ها با هم، مؤلفه­های درصد رس، سیلت و ماسه، درصد رطوبت اشباع، مادة آلی، آهک، گچ، اسیدیته، هدایت الکتریکی، سدیم، پتاسیم، کلسیم و منیزیم نمونه­های ترکیبی اندازه­گیری شد. داده­های بارندگی هر رویشگاه از نزدیک­ترین ایستگاه هواشناسی تهیه شد. رابطة بین خصوصیات رویشی درمنه دشتی و متغیرهای محیطی با استفاده از روش تجزیه کاهشی (RDA) بررسی شد. بر اساس نتایج این تجزیه، متغیرهای میانگین بارش سالانه، ماده آلی، درصد شن و میزان شوری ضمن همبستگی بالا با محور اول رسته بندی، مهم­ترین متغیرهای محیطی تأثیرگذار بر خصوصیات رشد گونه درمنه را تشکیل می­دهند (8/0r =  ، 63/0r = ، 74/0-r =   و 38/0-r =  ). متغیرهای آهک و درصد اشباع بیشترین همبستگی معنی دار را با محور دوم رسته­بندی نشان می­دهد (65/0r =   و 43/0-r =  ) و نسبت به متغیرهای همبسته با محور اول در درجه دوم اهمیت قرار دارند. گرادیان­های محیطی همبسته با دو محور اول رسته­بندی در مجموع قادر به برآورد 83% از تغییرات پارامترهای رویشی درمنه، در مجموع رویشگاه­های مورد مطالعه بودند.

کلیدواژه‌ها


Abd El-Ghani, M. M. (1998) Environmental correlates of species distribution in arid desert ecosystems of eastern Egypt. Journal of Arid Environments, 38, 297-313 Abd El-Ghani, M. M. (2000) Floristics and environmental relations in two extreme desert zones of western Egypt. Global Ecology & Biogeography, 9, 499-516 Aryavand, A. (1994) Application multivariate analysis on investigation of Esfahan rangelands. 1th range and range management congress in Iran-Esfahan, , 273-279 Azarnivand, H., M. Jafari, M.R. Moghadam, Jalili, A., & Zare chahouki, M. A. (2003) The effect of soil charachteristics and elevation on distribution of two Artemisia species (Case study: Vardavard, Garmsar and Semnan Rangelands). Iranian Journal of Natural Resources, 56 (1), 93-100 Baruch, Z. (2005) Vegetation-Environment Relationship and Classification of the Seasonal Savannas in Venezuela, Journal of Flora, 200, 49-64 Cain, S. A. (1938) The species-area curve American Midland Naturalist, 19, 573-580 Franco-Vizcaino, E. (1994) Water regimes in soils and plants along an aridity gradient in central Baja California, Mexico, Journal of Arid Environments, 27, 309-323 Jafari, M., Ali Akbarzade, E., Arzani, H., & Malekpoor, B. (2003) Surveying of some ecological characteristics of Artemisia sieberi species in Ardabil rangeland. Journal of Environmental Research, 35, 15-20 Jafari, M., Zare Chahouki, M. A., Tavili, A., & Kohandel, A. (2006) Soil-vegetation relationships in rangelands of Qom province. Pajouhesh & Sazandegi, 73, 110-116 Jangman, R. H. G., Ter Braak, C. J. F., & Van Tangeren, O. F. R. (1987) Data Analysis in Community and Landscape Ecology. Pudoc Wageningen, , 1-300 Jenny, H. Factors of Soil Formation McGraw Hill, New York, NY. Jensen, E. Interpretation of environmental gradients which influences sagebrush community distribution in northeastern Nevada, Journal of Range Management, 42 (2), 161-167 Kent, M. (2006) Numerical classification and ordination methods in biogeography Journal of Progress in Physical Geography, 30 (3), 399-408 Mesdaghi, M. (2004) Regression methods for research in agricultural and natural resources. University Imam Reza, Mashhad, , 1-290 Mirdavoodi, H. R., & Zahedi Pour, H. (2005) Determination of suitable species diversity model for Meyghan playa plant association and effect of some ecological factors on diversity change. Pajouhesh & Sazandegi, 68, 56-65 Mirmohamadi, S. A., Amini Haji Abadi, A., & Khajedin, J. (2002) Effect factor on establishment of four halophyte using ordination on north of Gavkhoni marsh Journal Journal of Science & Technolgy Agriculture & Natural Resources 6 (2), 215-229 Mozafarian, V. A. (1988) Identification of various Artemisia species in Iran MSc. thesis in botanical science of Tehran University , 1-117 Mozaffarian, V. (2000) Flora of Yazd. Yazd Publishers Mueller- Dombois, D., & Ellenberg, H. (1974) Aims and methods of vegetation ecology, , 1-531 Naderi, H. (2007) Analysis of Vegetation in Relation to Topography, some of Soil Physicochemical Characteristic and Grazing in Nodoushan Rangeland, Yazd Province. MSc. thesis, Tarbiat Modares University , 1-150 Noy-Meier, I. (1973) Desert ecosystems, environment, and producers. Annual Review of Ecological Systems 4, 25-32 Rabie, M., Jalili, A., Asri, Y., & Hamzehee, B. (2009) Population variation of Artemisia sieberi in Iran based on quantitative characters of leaf and seed and their relationships with habitat Features. Journal of Rostaniha, 10 (1), 51-66 Shumar, L. and E. Anderson. (1986) Gradient analysis of vegetation dominated by two sub-species of big sagebrush. Journal of Range Management, 39 (2), 156-160 Smilauer, P. (1997) CanoDraw User Guide 3.1. Microcomputer Power, Ithaca. USA, , 1-887 Ter Braak, C. J. F., & P. Smilauer. (2001) CANOCO Reference Manual and User’s Guide to Canoco for Windows. Software for Canonical Community Ordination (version 4.5). Centre for Biometry Wageningen (NL) and Microcomputer Power (Ithaca NY, USA). Ter Braak, C. J. F., & Prentice, I. C. (1988) A theory of gradient analysis. Advances in Ecological Researches 18, 271-317 Torbati Nejad, N. M., Mohammad Gharebash, A. & Sattarian, A. (2003) Determination and comparing of the nutritional value of Artemisia sieberi and Artemisia aucheri species, Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources 10 (2), 171-179 Wagner, H. H. (2004) Direct multi-scale ordination with canonical correspondence analysis, Journal of Ecology, 85, 342-351 Yaghmaie L., Soltani, S., & Khodagholi, M. (2008) Effect of climatic factors on Distribution of Artemisia sieberi and Artemisia aucheri in Isfahan province Using multivariate statistical methods, , JWSS - Isfahan University of Technology, 12 (44), 359-370 Yung, J.A., Palmquist, D.E., & Erans, R. A. (1999) Temperature profiles for germination of big sage brush seeds from native stand. Journal of Range Manag 44, 385-390 Zandi Isfahan, A. (2005) Determine the interaction between soil properties with growth parameters of Haloxylon ammodendron in the Segzi region, Isfahan, MSc. thesis in range management of Tehran University, , 1-89 Zare Chahouki, M. A. (2001) Investigation of relationship between physics and chemistry soil characteristics and some of rangeland species on Poshtkoh rangeland in Yazd province, MSc. thesis in range managemen, Tehran University , 1-122