کلیدواژه‌ها = عوامل محیطی
رابطه بین ویژگی های فیزیکوشیمیایی خاک با رویشگاه های گزپرشاخه (.Tamarix ramosissima L)

دوره 11، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 123-134

سید حمید متین خواه؛ زینب کاوه سدهی؛ زهرا جعفری


بررسی تناسب رویشگاهی استقرار گونه وشاءDorema ammoniacum در مراتع سبز دشت بافق، استان یزد

دوره 10، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 62-77

مصطفی زارع؛ اردوان قربانی؛ مهدی معمری؛ حسین پیری صحراگرد؛ رئوف مصطفی زاده