نویسنده = یحیی اسماعیل پور
سنجش اثر فعالیت های اجتماعی-انسانی بر روند تخریب سرزمین در سواحل خلیج فارس و دریای عمان

دوره 11، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 29-43

سیدعلیرضا حسینی؛ حمید غلامی؛ یحیی اسماعیل پور؛ ارتمی سردا