نویسنده = علی طویلی
اثرسنجی پروژه‌های احیایی مرتع مبتنی بر شاخص‌های پایداری خاک در مراتع مناطق خشک (مطالعه موردی: مراتع استان یزد)

دوره 11، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 1-14

محمدرضا احمدی رکن آبادی؛ محمد جعفری؛ علی طویلی؛ حسین آذرنیوند


تأثیر هیدروژل و کمپوست براستقرار و ویژگی¬های رویشی گیاه سیاه تاغ (Haloxylon aphyllom)

دوره 1، شماره 3، فروردین 1390، صفحه 24-37

زهره رفیعی مجومرد؛ غلامرضا زهتابیان؛ علی طویلی؛ مهران کیانی راد


بررسی تنوع گونه‌ای و رابطة آن با عوامل محیطی در مراتع اشتهارد

دوره 1، شماره 2، دی 1389، صفحه 41-49

محمدعلی زارع چاهوکی؛ راحله نودهی؛ علی طویلی