بررسی تأثیر تیمارهای مختلف شکستن خواب بر جوانه‌زنی بذر گیاه برگ گندمی باریک (Agriophyllum minus)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه یزد

2 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

گیاه برگ گندمی افزون بر خواص دارویی، دارای اهمیت زیادی در تثبیت تپه­های ماسه­ای، حفاظت خاک و تغذیه دام است. با توجه به مشکل جوانه‌زنی بذر این گونه، از این تحقیق بهبود جوانه‌زنی آن با استفاده از تکنیک­های سرمادهی و هالوپرایمینگ بررسی می­شود. بدین منظور، بذور بعد از اعمال تیمارهای مختلف سرمادهی شامل شاهد، منجمد کردن بذور، 20 روز سرمای مداوم، سرمای متناوب به صورت 5 روز یکبار و سرمای شبانه، در 3 تکرار 50‌تایی در ژرمیناتور قرار گرفت. هم­چنین این آزمایش با چهار سطح غلظت KNo3 (0، 50، 100 و 200 میلی‌مولار) و چهار سطح زمانی آغشتگی (0، 24، 48 و 72 ساعت) با 3 تکرار با طرح آزمایشی فاکتوریل در قالب کاملاً تصادفی انجام شد. نتایج نشان داد که تیمار سرمادهی بر روی درصد جوانه زنی، متوسط جوانه زنی روزانه، شاخص جوانه‌زنی و متوسط زمان لازم برای جوانه زنی (01/0p<) و شاخص بنیه بذر در سطح 5% دارای تأثیر معنی­دار است. تیمار سرمای شبانه در ارتباط با درصد جوانه زنی، متوسط جوانه­زنی روزانه، شاخص بنیه بذر و شاخص جوانه­زنی دارای افزایش معنی­داری نسبت به بقیه تیمارها بود. همچنین اثر غلظت نیترات پتاسیم بر سرعت جوانه‌زنی و متوسط زمان لازم برای جوانه‌زنی معنی­دار است (05/0p<). بنابراین، با اعمال تیمار سرمادهی، به‌ویژه سرمای شبانه، به عنوان یک شیوه کاربردی در راستای بهبود صفات جوانه­زنی این گیاه، می­توان به افزایش تولید، توسعه و احیای رویشگاه­های کم­بازده مناطق خشک، حفاظت خاک و تثبیت تپه های ماسه­ای و در آخر توسعه پایدار این مناطق گام برداشت.

کلیدواژه‌ها


[1].   Abdul-baki, A.A. & Anderson, J.D. (1970). Viability and leaching of sugars from germinating barely. Crop Science, 10, 31-34.
[2].   Abdelbasit, H., Mahgoup, S., & Eldoma, A. (2012). Effect of Cold and Dry Storage on Seed Viability among Three Provenances of Acacia tortilis Subspecies Raddiana and Subspecies Spirocarpa. International Journal of Advanced Biological Research, 2(1), 130-137.
[3].   Ajorlou, Z., & MadanpourIranllou, M. (2011). Hydropriming influence on seedling vigour in rosemary (Rosmarinusofficinalis L.). Research Journal of Fisheries and Hydrobiology, 6(4), 491-494.
[4].   Ansari, O., & Sharif Zadeh, F. (2012). Osmo and Hydro Priming Mediated Germination Improvement under Cold Stress Conditions in Mountain Rye (Secalemontanum). CercetariAgronomice in Moldova, 3 (151), 53-62.
[5].   Anvari, M., Mehdikhani, H., Shahriari, A.R., & Nouri, G.R. (2009). Effect of salinity stress on 7 species of range plants in germination stage. Iranian Journal of Range and Desert Reseach, 16(2), 262-273 (in Farsi).
[6].   Bahmani, M., Jalali, Gh., & Tabari, M. (2014). Effects of halopriming on germination traits of medicinal plant caper small shrub (Capparisspinosa var. parviflora) seeds. Arid Biome Scientific and Research Journal, 4(1), 79-83.
[7].   DavazdehEmami, S., & Shah Mansouri, A. (2004). Effect of cold on seed Germination of Plantagopsyllium, Plantagoovata, Silybummarianum and Cuminumcyminum. medicinal plants Medicinal plants Conference. Shahed University, 269- 277 (in Farsi).
[8].   Demir Kaya, M., Okcu, G., Atak, M., Cikili, Y., & Kolsarici, O. (2006). Seed treatments to overcome salt and drought stress during germination in sunflower (Helianthus annuus L.), Europe, Journal of Agronomy, 24, 291-295.
[9].   Farajollahi, A., Tavili, A., & Pouzesh, H. (2012). Different treatments effects on improvement of germination properties in Atriplex canescens and Atriplex lentiformis. Pajouhesh & Sazandegi, 93, 55-62 (in Farsi).
[10].         Farhoodi, R., Makki, M., Tafti, Z. & NaghdiAbadi, H. (2004). Investigation of breaking seed dormancy methods of Myrtuscommunis medicinal plant. Medicinal plants Conference. Shahed University, 289- 297 (in Farsi).
[11].         Gholami, F., Dianati, Gh., & Ghasemi, K.F. (2010). Ionic and osmotic effects of salinity on germination of Bromustomentellus and Lithumperenne under Halopriming different treatments. Rangelands M.Sc. Thesis, TarbiatModares University, (in Farsi).
[12].         Hadi, N., Soori, M.K., & OmidBeigi, R. (2011). Effect of moisture cold and Giberlic Acid Treatments on Germination of Angelica archangelica, Tanacetum cinerariaefolium and Chelidonium majus. Journal of Horticultural Science, 25(4), 397-403.
[13].         Huntr, E. A., Glasbey, C.A., & Naylov, R.E.L. (1984). The analysis of data from germination test. Journal of Agricultural Science, Cambridge, 102,207-213.
[14].         Jankju-Borzelabad, M., & Tavakkoli, M. (2008). Investigation seed germination of 10 arid-land plant species, Iranian Journal of Range and Desert Research, 15(2), 215-226 (in Farsi).
[15].         Makkizadeh, M., Farhoudi, R., Naghdibadi, H.A., & Mehdizadeh, A. (2006). Assigning the best treatment for increasing germination of three medicinal plants seeds:  Rubiatinctorum L., Echinacea angustifolia D.C and Myrtuscommunis L., Iranian Journal of Medicinal and aromatic plants Research, 22(2), 105-116 (in Farsi).
[16].         Masoudi, P., Gazanchian, A., Jajarmi, V., & Bozorgmehr, A. (2008). Effect of seed priming on germination improvement and seedling vigor in three perennial grass species under saline conditions. Olum & Fonoun, 22, 57-67 (in Farsi).
[17].         Mozafarian, V. (2000). Flora of Yazd Province. Yazd press, 473 p (in Farsi).
[18].         Pazdera, J., & Hosnedl, V. (2002). Effect of hydration treatments on seed parameters of different lettuce (Lactuca sativa L.) seed lots, Hort. Sci, 29, 12-16.
[19].         Phartyal, S.S., Thapliyal, R.C., Nayal, J.S., & Joshi, G. (2003). Seed dormancy in Hymalian maple (Acer caesium). Seed Science and Technology, 13, 13-20.
[20].         Scott, S.J., Jones, R.A., and Williams, W.A. (1984). Review of data analysis method for seed germination. Crop Science, 24, 1192-1199.
[21].         Shahsavand, K., TavakolAfshari, R. & Chaichi, M.R. (2009). The effect of the osmopriming on seed germination of four rangeland species under drought stress. Rangeland, 3(3), 479-490 (in Farsi).
[22].         Shakarami, B., DianatiTilaki, Gh., Tabari, M., & Behtari, B. (2011). The effect of priming treatments on salinity tolerance of FestucaarundinaceaeSchreb and Festucaovina L. seeds during germination and early growth, Iranian Journal of Rangelands and Forests Plant Breeding and Genetic Research, 18(2), 318-328 (in Farsi).
[23].         Shakarishvili, N., Asieshvili, L., Eradze, N., & Siradze, M. (2013). Effect of Stratification on Seed Germination and Epicotyl Dormancy in Arbutus andrachne L., Botany, 7(1), 79-82.
[24].         Sharifi, M., Tahmasb, A., & Modares, M. (2002). Investigation of different effects on breaking seed dormancy of Achillea sp.. Pajouhesh & Sazandegi, 57, 2-8.
[25].         Slater, R.J., & Bryant, J.A. (1982). RNA Metabolism during breakage of seed dormancy by low temperature treatment of fruits of Acerplatanoides. Annals Botany, 50, 141-149.
[26].         Soltani, A., Ghalipoor, M., & Zeinali, E. (2006). Seed reserve utilization and seedling of wheat as affected by drought and salinity, Journal of Environmental and Experimental Botany, 55, 195-200 (in Farsi).
[27].         Soltani Poor, M.A., Asad Poor, A., & Bagheri, R.(2012). Study of pre-treatments on seed germination of Zygophyllum atriplicoides. Environmental Erosion Researches, 2, 1-14 (in Farsi).
[28].         Song, J., Fan, H., Zhao, Y., Jia, Y., Du, Y., & Wang, B. (2008). Effect of salinity on germination, seedling emergence, seedling growth and ion accumulation of a euhalophyteSuaeda salsa in an inertial zone and on saline inland. Aquatic Botany, 88, 331-337.
[29].         Su-juan, G., Yong-chao, W., & Wen-shu, W. (2012). Effects of priming treatments on germination and biochemical characteristics of Pinusbungeana seeds. Forestery Studies in China, 14(3), 200-204.
[30].         Takhti, S., & Shekafandeh, A. (2012). Effects of different seed priming on germination rate and seedling growth of Ziziphus spina-christi. Advances in Environmental Biology, 6(1), 159-164.