سنجش درجه توسعه یافتگی اقتصادی- اجتماعی در مناطق بیابانی (مطالعه موردی: منطقه آب جاغ‌جاغ، سمیرم)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اردکان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری، دانشگاه یزد

3 دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خمینی‌شهر

چکیده

تحقق برنامه­های مدیریتی در یک منطقه بدون توجه به مسایل اقتصادی – اجتماعی نه تنها نتایج مطلوبی را به همراه ندارد بلکه اثرات منفی آن به مراتب بیشتر خواهد بود. برای تخصیص اعتبارات و منابع میان این مناطق، شناسایی جایگاه و رتبه مناطق از نظر برخورداری از مواهب توسعه ضروری است. جهت رتبه‌بندی، بر اساس کلیه شاخص‌ها روش‌های متفاوتی وجود دارد که الزاماً جواب‌های یکسانی را در پی ندارد. در میان روش‌های گوناگون، روش‌های تاکسونومی عددی که با تلفیق نمودن شاخص‌های مختلف توسعه، جهت تعیین درجه توسعه یافتگی منطقه آب جاغ‌جاغ استفاده شد. نتایج این تحقیق مشخص می‌سازد که هر منطقه می‌تواند در عوامل مختلف دارای رتبه‌بندی‌هایی به غیر از رتبه کل باشد. اولین رتبه مربوط به منطقه شهری، رتبه دوم مربوط به منطقه عشایرنشین و رتبه سوم به مناطق روستایی تعلق گرفته است. این رتبه‌بندی‌ها می‌تواند به‌عنوان یک پایه و مبنا جهت برنامه‌ریزی مناطق در نظر گرفته شود.

کلیدواژه‌ها


[1].   Bayat, M. (2010). Normativeassessment ofruraldevelopmentin ShirazcityusingCluster analysis method. Journal of Geography and Environmental Planning Program, 20 (1), 113- 131 (in Farsi).
[2].   Bhatia, V.K., & Rai. S.C. (2004). Evaluation of socio-economic development in small areas, New Delhi.
[3].   Fatahi, A., (2013). Economic rankings-Rural Social Yazd–ardakan. Journal ofAgricultural Economics and Development, Karaj, (in Farsi).
[4].        Jomepour, M. (2006). Kariz (Aqueduct), gainsthe knowledge of local culture and boundaries of desert habitat and its associated regime in Iran and its sustainable use(typical subterranean Kashan), Journalof Social Sciences, Spring 2006, pp 27- 64, (in Farsi).
[5].   Kalantari, KH. (2001). Planning and Regional Development (Theory and Techniques), Tehran: Publications Khoshbin, (in Farsi).
[6].   Kalantari, KH. (2003). Processing and data analysis in social research–economic, Tehran: Publications Sharif, (in Farsi).
[7].   Karami, A., & Abdeshahi, A. (2011). Development of rural areas Kohgiloyeh ranking fuzzy approach. Agricultural Economics Research, pp 117-136, (in Farsi).
[8].   Mahdavi, B., (2005). Determinethe degree of development of East Azerbaijan Province, Master's thesis, Faculty of Humanities and Social Sciences, Department of Economics, University of Tabriz, (in Farsi).
[9].   Mansuorfar, K. (1997). Statistical Methods, Tehran University Publications, (in Farsi).
[10].    Soleimanitabar, M.M. (2003).  Analysis of the spatial structure of rural development in thecity Bardsir, Master's thesis, Geography Department, Ferdowsi University of Mashhad, (in Farsi).
[11].    Taleb, M., (2005). Rural Sociology of Changeand Development in Rural Society in Iran, Tehran University Press, (in Farsi).
[12].    Todaro, M. (1989). Economic development in the Third World. Farjadi, Gh, Volume1ofthe Plan and Budget.
[13].    Wei, Y. D., & Kim, S. (2002). ‘Widening Inter-County Inequality in Jiangsu Province, China, 1950-95’, Journal of Development Studies, 38(6), 142-164.