برآورد ارزش اقتصادی آب¬ زیرزمینی در کشاورزی خشک بوم(مطالعه موردی: پسته کاران دشت یزد- اردکان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

منابع آبی با توجه به تقاضای رو به افزایش و استفاده­های متفاوت از آن به­شدت تحت فشار بوده و استفاده آب توسط یک بخش از استفاده‌کنندگان بر امکان استفاده بخش دیگر تأثیر گذاراست، از این رو، مدیریت منابع آب و تخصیص بهینه آن از اهمیت روزافزونی برخوردار است. بدون تردید یکی از مهم‌ترین ابزارهای تخصیص بهینه­ی منابع آب، ارزش‌گذاری اقتصادی است که راهبرد توسعه­ی بلندمدت آب کشور نیز بر آن تأکید دارد. از آن­جا که تصمیم­گیری و تخصیص بر اساس مقدار ارزش اقتصادی تأثیر قابل توجهی بر جنبه­های خرد و کلان اقتصاد کشور باقی می­گذارد، لازم است که در انتخاب روش و اجرای آن دقت زیادی به­کار گرفت. هدف از این مطالعه، برآورد ارزش اقتصادی آب از دیدگاه تقاضاکننده با استفاده از برآورد تابع تولید در محصول پسته و تعیین ارزش اقتصادی آب دردشت یزد- اردکان می­باشد. به این منظور، در سال زراعی 1388-1387، به روش نمونه­گیری تصادفی با طبقه­بندی متناسب 154 باغدار پسته متناسب با حجم نمونه انتخاب، و اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه تهیه گردید. با توجه به معیارهای اقتصاد سنجی، تابع تولید ترانسلوگ به عنوان تابع برتر شناخته شد. نتایج نشان داد که ارزش اقتصادی آب در پسته به ازاء هر متر مکعب معادل 310 ریال است. همچنین ارزش کل آب ­های زیرزمینی در این منطقه، 109 میلیارد ریال برآورد گردید.

کلیدواژه‌ها