تعیین فاصله¬ی زمانی رخداد خشکسالی¬های هواشناسی و هیدرولوژیکی در حوزه¬ی آبخیز زاینده¬رود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف از این تحقیق،  تجزیه و تحلیل ارتباط بین رخداد خشکسالی­های هواشناسی و هیدرولوژیکی در حوزه­ی آبخیز سد زاینده رود با استفاده از متغیر­های مربوط است. شاخص­های بارش استاندارد و ذخیره­ی آب سطحی به ترتیب برای بررسی تغییرات مکانی و زمانی خشکسالی هواشناسی و خشکسالی هیدرولوژیکی استفاده گردید. بررسی خشکسالی در حوزه، وقوع این پدیده را در سال­های مختلف در طول دوره­ی آماری نشان داد. به ­طوری­که مقیاس زمانی 12 ماهه شاخص بارش استاندارد، وقوع خشکسالی شدید را در سال آبی 1379-1378 در تمامی سطح حوزه نشان داد. نتایج بررسی شاخص خشکسالی هیدرولوژیکی همچنین نشان داد که شدیدترین خشکسالی در فاصله زمانی آبان 1377 تا شهریور 1379 رخ داده است. افزون بر آن، بررسی ارتباط بین خشکسالی­های هواشناسی و هیدرولوژیکی نشان­دهنده­ی وجود فاصله­ی زمانی در تشخیص خشکسالی به­وسیله­ی این دو شاخص بوده، به­طوری­که فاصله­ی زمانی خشکسالی­­های شناسایی شده بین 3 تا 11 ماه و با میانگین 7 ماه متغیر است.

کلیدواژه‌ها