کلیدواژه‌ها = خاک
ارزیابی سطوح ماسه بادی و کود حیوانی بر شاخص‌های رشد و میزان آلیسن در سیر

دوره 11، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 93-104

محمد جهانتیغ؛ مهدی دهمرده؛ محمد گلوی؛ عیسی خمری؛ حلیمه پیری


بررسی برخی از اثرهای تهاجمی گونة کهورآمریکایی"Prosopis juliflora (SW.) D C"

دوره 4، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 54-64

کیان نجفی تیره شبانکاره؛ عادل جلیلی؛ رحمان اسدپور