بررسی برخی از اثرهای تهاجمی گونة کهورآمریکایی"Prosopis juliflora (SW.) D C"

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان

2 عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

3 کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان

چکیده

 در این پژوهش اثر گونة کهورآمریکایی"Prosopis juliflora (SW.) DC" بر برخی عوامل خاک و پوشش گیاهی طبیعی‌ زیر تاج  بررسی و سایر جنبه­های تهاجمی این گونه نیز مورد توجه قرار گرفت. از آن­جا که بوم‌سازگان‌های طبیعی و پایداری آن‌ها و به­ویژه پوشش گیاهی طبیعی از ثروت‌های ملی به شمار می‌روند، بررسی اثرهای تهاجمی این گونه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. برای این بررسی، در دو نوبت در سال­های 1380 و 1384، در منطقة سیریک در شرق میناب، در فصل رویش، درصد پوشش یک­ساله‌ها در زیر و بیرون تاج گونه P. juliflora ، با پلات‌های 5/. متر مربعی، اندازه‌گیری شد. نمونه‌‌های خاک زیر و بیرون تاج نیز از دو عمق 15-0 و 30-15 سانتیمتری برداشت گردید. سپس با کمک نرم افزار مینی­تب، میانگین پارامترهای خاک و پوشش گیاهی در پلات‌های نمونه‌برداری، با آزمون t مقایسه شد. نتایج این بررسی نشان داد کهP. juliflora  در پوشش گیاهی یک­ساله در زیر تاج در سالی که منطقه با خشکسالی مواجه بوده، اثر معنی‌داری نداشته است، ولی در سالی که میزان بارندگی از میانگین بلند مدت منطقه بیشتر بوده، این گونه، پوشش گیاهی یک­سالة‌ زیر تاج را کاهش داده است. مقایسة‌ مشخصات خاک زیر و بیرون تاج این گونه نیز نشان داد که به­طورکلی pH خاک در منطقة مورد بررسی، در زیر تاج کمتر شده، در حال­که مقادیر Mg، Na، Ec، C و N در عمق 15-0 سانتیمتری در زیر تاج پوشش به طور معنی­داری افزایش یافته است. همگی این تغییرات می­تواند در کاهش جوانه­زنی بذر و رشد و نمو سایر گونه­های گیاهی و اثر تهاجمی گونه موثر باشد.

کلیدواژه‌ها