کلیدواژه‌ها = بارش
بررسی نتایج پنج ساله رویش و زنده‌مانی شش گونه درختی در فضای سبز شهر رباط کریم در شرایط عدم‌قطعیت اقلیمی

دوره 12، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 107-119

محمد عسگری؛ محسن جوانمیری‌پور؛ دنیا رحمانی‌حصار


تعیین توزیع آماری مناسب برای محاسبه شاخص RDI در مناطق خشک (مطالعه موردی: ایران مرکزی)

دوره 11، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 105-121

سعید معینی فر؛ محمد امین اسدی؛ حسین ملکی نژاد؛ علی طالبی


بررسی روند تغییرات بارش و پوشش گیاهی در مناطق خشک و نیمه خشک، دشت مشهد–چناران در خراسان رضوی

دوره 9، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 11-19

مصطفی دستورانی؛ چوقی بایرام کمکی؛ حسن خسروی؛ زهرا قلیچی پور