نویسنده = محمد حسن عصاره
ارزیابی تحمل به شوری در اکوتیپ های مختلف پده (.Populus euphratica Olive) با استفاده از شاخص های تحمل به تنش

دوره 9، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 55-66

حسین توکلی نکو؛ انوشیروان شیروانی؛ محمد حسن عصاره؛ سید مهدی ادنانی؛ منیره محبی کیا


تأثیر تنظیم کننده‌های رشد بر کیفیت میوه انار رقم رباب (Punica granatume L.) تحت شرایط تنش خشکی

دوره 6، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 15-29

محمدهادی راد؛ محمد رضا اصغری؛ محمد حسن عصاره