نویسنده = حمید سودایی زاده
تأثیر سیستم کشت بر خصوصیات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه علف ‌لیمو (Cymbopogon citratus)

دوره 13، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 1-19

پرویز علیزاده؛ حمید سودایی‌زاده؛ اصغر مصلح‌آرانی؛ محمدعلی حکیم‌زاده


بررسی شاخص‏ های فیزیولوژیکی و رویشی در کشت مخلوط ارزن (Panucum miliaceum) و گوار (Cyamopsis tetragonoliba) در شرایط تنش خشکی

دوره 11، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 25-34

ناهید بشری؛ حمید سودایی زاده؛ اصغر مصلح آرانی؛ محمدرضا غفاریان


بررسی انگیزه های مؤثر بر ترک شکار توسط شکارچیان (مطالعه موردی: استان یزد)

دوره 10، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 163-172

محمدحسین ایران نژاد پاریزی؛ زینب یعقوبی مقدم؛ حمید سودایی زاده


ارائه یک مدل عمومی جدید برای برآورد تابش خورشیدی در مناطق خشک و نیمه خشک ایران

دوره 5، شماره 2، مهر 1394، صفحه 95-102

محمدحسین مبین؛ اعظم غلام نیا؛ حمید سودایی زاده؛ عباس میرحسینی