اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر فرهاد نژادکورکی

محیط زیست دانشیار، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی، دانشگاه یزد

pws.yazd.ac.ir/nejadkoorki/
f.nejadkoorkiyazd.ac.ir

سردبیر

دکتر محمدرضا اختصاصی

آبخیزداری استاد، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی، دانشگاه یزد

pws.yazd.ac.ir/mr_ekhtesasi
mr_ekhtesasiyazd.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر حسین آذرنیوند

مرتعداری استاد، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~hazar
hazarut.ac.ir

دکتر محمدرضا اختصاصی

آبخیزداری استاد، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی، دانشگاه یزد

pws.yazd.ac.ir/mr_ekhtesasi
mr_ekhtesasiyazd.ac.ir

دکتر مجید کریم پورریحان

جغرافیا دانشیار، مرکز بین المللی تحقیقات بیابان، دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/mrihan
mrihanut.ac.ir

دکتر سادات فیض نیا

زمین شناسی استاد، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~sfeiz
sfeizut.ac.ir

دکتر سیدجمال الدین خواجه الدین

بوم شناسی گیاهی استاد، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان

khajeddin.iut.ac.ir/fa
khajedincc.iut.ac.ir

دکتر سیداحمد قنبری

زراعت استاد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل

uoz.ac.ir/fa-IR/agr
ghanbariuoz.ac.ir

دکتر جهانگرد محمدی

علوم و مهندسی خاک استاد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد

www.sku.ac.ir/~jmohammadi
jahan.mohammadymail.com

دکتر محمد گلوی

زراعت استاد دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل

www.uoz.ac.ir/fa-IR/pardis/
mgalaviyahoo.com

دکتر حسن روحی پور

فرسایش و حفاظت خاک دانشیار، بخش تحقیقات بیابان، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

rifr-ac.ir/
parviz.rouhiyahoo.com

دکتر علی طالبی

آبخیزداری استاد، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی، دانشگاه یزد

pws.yazd.ac.ir/a.talebi/
talebisfyazd.ac.ir

دکتر محمد زارع

بیابان زدایی دانشیار، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه یزد

pws.yazd.ac.ir/mzernani
mzernaniyazd.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر امیرهمایون صفارزاده، ژاپن

مهندسی منابع زمین دانشیار، دانشگاه کیوشو

amirsaffarzadeh.com/
amirdoc.kyushu-u.ac.jp

دکتر ایگور یو ساوین، روسیه

علوم کشاورزی استاد، دانشگاه رودن

eng.rudn.ru/science/rudn-scientists/igor-savin/
savin-iyurudn.ru

دکتر نسرین آقامحمدی، مالزی

مهندسی شیمی-آلودگی هوا دانشیار، دانشگاه مالایا

umexpert.um.edu.my/nasrin
nasrinummc.edu.my

دکتر فرهاد تقی زاده حصاری، ژاپن

اقتصاد انرژی و منابع، محیط زیست دانشیار، دانشگاه توکای

farhadtsc.u-tokai.ac.jp

مدیر داخلی

دکتر محمدامین اسدی

مهندسی منابع آب استادیار، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه یزد

pws.yazd.ac.ir/amin.asadi
amin.asadiyazd.ac.ir

کارشناس نشریه

دکتر علی محمد قائمی نیا

بیابان زدایی دانشگاه یزد

aridlandjgmail.com