اثر هالوپرایمینگ بر صفات جوانه‌زنی بذر گیاه دارویی لگجی (Capparis spinosa var. parviflora)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد اکولوژی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

گیاه لگجی درختچه­ای است کوچک و خزان­کننده که در اقلیم­های گرم و خشک رویش دارد. این گیاه چند منظوره دارای خواص دارویی گوناگون است. با توجه به مشکل جوانه زنی بذر این گونه، در این مطالعه بهبود درصد جوانه زنی آن با استفاده از تکنیک هالوپرایمینگبررسی شد. آزمایش با چهار سطح غلظت نیترات پتاسیم (0، 50، 100 و 200 میلی­مولار) و چهار سطح زمانی آغشتگی (0، 24، 48 و 72 ساعت) با سه تکرار به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی انجام شد. نتایج نشان داد که هالوپرایمینگ افزایش معنی­داری بر صفات جوانه زنی بذر در مقایسه با شاهد دارد. به طوری­که بالاترین درصد جوانه زنی و شاخص بنیه بذر در غلظت نیترات پتاسیم 200 میلی­مولار و سطح زمانی آغشتگی 48 ساعت، بیشترین سرعت جوانه زنی بذر در غلظت نیترات پتاسیم 200 میلی­مولار و سطح زمانی آغشتگی 72 ساعت بود. بیشترین وزن تر ساقچه و ریشه­چه در سطح غلظتی 200 میلی­مولار و سطح زمانی­ آغشتگی 24 و 72 ساعت مشاهده شد. بنابراین تکنیک هالوپرایمینگ را به عنوان یک رهیافت نوین در راستای بهبود صفات جوانه­زنی گونه دارویی لگجی به منظور تولید نهال آن می­توان  به کار گرفت.

کلیدواژه‌ها